Tổng hợp tất cả Firmware gốc IOS cho IPod

Thứ năm - 23/07/2015 07:20
Dưới đây bạn có thể tìm thấy các liên kết trực tiếp đến tập tin Firmware iPod cho tất cả các phiên bản phần mềm phát hành.
Tổng hợp tất cả Firmware gốc IOS cho IPod
Xin lưu ý rằng nếu bạn sử dụng Safari, bạn phải vô hiệu hóa tính năng tự động giải nén. Nó có thể được dễ dàng hơn để chỉ cần sử dụng trình duyệt Firefox hoặc chrome.

Latest:
15.8 (7G): iPodtouch_7_15.8_19H370_Restore.ipsw

Full List:
1.1: iPod1,1_1.1_3A101a_Restore.ipsw
1.1.1: iPod1,1_1.1.1_3A110a_Restore.ipsw
1.1.2: iPod1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw
1.1.3: iPod1,1_1.1.3_4A93_Restore.ipsw
1.1.4: iPod1,1_1.1.4_4A102_Restore.ipsw
1.1.5: iPod1,1_1.1.5_4B1_Restore.ipsw
2.0.0: iPod1,1_2.0_5A347_Restore.ipsw (Must purchase through iTunes)
2.0.1: iPod1,1_2.0.1_5B108_Restore.ipsw
2.2.0 (1G): iPod1,1_2.2_5G77_Restore.ipsw
2.2.0 (2G): iPod2,1_2.2_5G77a_Restore.ipsw
2.2.1 (2G): iPod2,1_2.2.1_5H11a_Restore.ipsw
3.1.2 (3G): iPod3,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
3.1.3 (3G): iPod3,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
4.0.0 (2G): iPod2,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
4.0.0 (3G): iPod3,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
4.0.2 (2G): iPod2,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
4.0.2 (3G): iPod3,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
4.1.0 (2G): iPod2,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
4.1.0 (3G): iPod3,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
4.1.0 (4G): iPod4,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
4.2.1 (2G): iPod2,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
4.2.1 (3G): iPod3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
4.2.1 (4G): iPod4,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
4.3.0 (3G): iPod3,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
4.3.0 (4G): iPod4,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
4.3.1 (3G): iPod3,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
4.3.1 (4G): iPod4,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
4.3.2 (3G): iPod3,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
4.3.2 (4G): iPod4,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
4.3.3 (3G): iPod3,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
4.3.3 (4G): iPod4,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
4.3.4 (3G): iPod3,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
4.3.4 (4G): iPod4,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
4.3.5 (3G): iPod3,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
4.3.5 (4G): iPod4,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
5.0 (3G): iPod3,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0 (4G): iPod4,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0.1 (3G): iPod3,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (4G): iPod4,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.1.0 (3G): iPod3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (4G): iPod4,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.1 (3G): iPod3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (4G): iPod4,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
6.0.0 (4G): iPod4,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (5G): iPod5,1_6.0_10A406_Restore.ipsw
6.0.1 (4G): iPod4,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (5G): iPod5,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.1.0 (4G): iPod4,1_6.1_10B144_Restore.ipsw
6.1.0 (5G): iPod5,1_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.2 (4G): iPod4,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (5G): iPod5,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.3 (4G): iPod4,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (5G): iPod5,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
7.0.0 (5G): iPod5,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.2 (5G): iPod5,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.3 (5G): iPod5,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
6.1.5 (4G): iPod4,1_6.1.5_10B400_Restore.ipsw
7.0.4 (5G): iPod5,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
6.1.6 (4G): iPod4,1_6.1.6_10B500_Restore.ipsw
7.0.6 (5G): iPod5,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.1.0 (5G): iPod5,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.1 (5G): iPod5,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.2 (5G): iPod5,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
8.0.0 (5G): iPod5,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.1 (5G): iPod5,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.2 (5G): iPod5,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.1.0 (5G): iPod5,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
8.1.1 (5G): iPod5,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.2 (5G): iPod5,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.3 (5G): iPod5,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.2.0 (5G): iPod5,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.3.0 (5G): iPod5,1_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.4.0 (5G): iPod5,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (6G): iPod7,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.1 (5G): iPod5,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (6G): iPod7,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
9.0 (5G): iPod5,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (6G): iPod7,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0.1 (5G): iPod5,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (6G): iPod7,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.2 (5G): iPod5,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (6G): iPod7,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.1.0 (5G): iPod5,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (6G): iPod7,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.2.0 (5G): iPod5,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2.0 (6G): iPod7,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2.1 (5G): iPod5,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (6G): iPod7,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.3 (5G): iPod5,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (6G): iPod7,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3.1 (5G): iPod5,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (6G): iPod7,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.2 (5G): iPod5,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (6G): iPod7,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.3 (5G): iPod5,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (6G): iPod7,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.4 (5G): iPod5,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (6G): iPod7,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.5 (5G): iPod5,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (6G): iPod7,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
10.0.1 (6G): iPodtouch_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.2 (6G): iPodtouch_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.1.0 (6G): iPodtouch_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.1 (6G): iPodtouch_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (6G): iPodtouch_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.2 (6G): iPodtouch_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2.1 (6G): iPodtouch_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.3 (6G): iPodtouch_10.3_14E277_Restore.ipsw
10.3.1 (6G): iPodtouch_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.2 (6G): iPodtouch_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.3 (6G): iPodtouch_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
11.0.0 (6G): iPodtouch_11.0_15A372_Restore.ipsw
11.0.1 (6G): iPodtouch_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.2 (6G): iPodtouch_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.3 (6G): iPodtouch_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.1 (6G): iPodtouch_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1.1 (6G): iPodtouch_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.2 (6G): iPodtouch_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.2 (6G): iPodtouch_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2.1 (6G): iPodtouch_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.2 (6G): iPodtouch_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.5 (6G): iPodtouch_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.6 (6G): iPodtouch_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.3.0 (6G): iPodtouch_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.1 (6G): iPodtouch_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.4 (6G): iPodtouch_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4.1 (6G): iPodtouch_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
12.0.0 (6G): iPodtouch_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0.1 (6G): iPodtouch_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.1 (6G): iPodtouch_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1.1 (6G): iPodtouch_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.3 (6G): iPodtouch_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.4 (6G): iPodtouch_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.2 (6G): iPodtouch_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.3 (6G): iPodtouch_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3.1 (6G): iPodtouch_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (7G): iPodtouch_12.3.1_16F8202_Restore.ipsw
12.4 (6G): iPodtouch_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (7G): iPodtouch_7_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4.1 (6G): iPodtouch_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (7G): iPodtouch_7_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.2 (6G): iPodtouch_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
12.5 (6G): iPodtouch_12.5_16H20_Restore.ipsw
12.5.1 (6G): iPodtouch_12.5.1_16H22_Restore.ipsw
13.1 (7G): iPodtouch_7_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1.1 (7G): iPodtouch_7_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.2 (7G): iPodtouch_7_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.3 (7G): iPodtouch_7_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.2 (7G): iPodtouch_7_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2.2 (7G): iPodtouch_7_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.3 (7G): iPodtouch_7_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.3 (7G): iPodtouch_7_13.3_17C54_Restore.ipsw
12.4.5 (6G): iPodtouch_12.4.5_16G161_Restore.ipsw
13.3.1 (7G): iPodtouch_7_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.4 (7G): iPodtouch_7_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.5 (7G): iPodtouch_7_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5.1 (7G): iPodtouch_7_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.6 (7G): iPodtouch_7_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6.1 (7G): iPodtouch_7_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.7 (7G): iPodtouch_7_13.7_17H35_Restore.ipsw
14.0 (7G): iPodtouch_7_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0.1 (7G): iPodtouch_7_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.1 (7G): iPodtouch_7_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.2 (7G): iPodtouch_7_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.3 (7G): iPodtouch_7_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.4 (7G): iPodtouch_7_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4.1 (7G): iPodtouch_7_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.2 (7G): iPodtouch_7_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.5 (7G): iPodtouch_7_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5.1 (7G): iPodtouch_7_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.6 (7G): iPodtouch_7_14.6_18F72_Restore.ipsw
12.5.4 (6G): iPodtouch_12.5.4_16H50_Restore.ipsw
14.7 (7G): iPodtouch_7_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7.1 (7G): iPodtouch_7_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.8 (7G): iPodtouch_7_14.8_18H17_Restore.ipsw
15.0 (7G): iPodtouch_7_15.0_19A346_Restore.ipsw
12.5.5 (6G): iPodtouch_12.5.5_16H62_Restore.ipsw
15.0.1 (7G): iPodtouch_7_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.2 (7G): iPodtouch_7_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.1 (7G): iPodtouch_7_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.2 (7G): iPodtouch_7_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2.1 (7G): iPodtouch_7_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.3 (7G): iPodtouch_7_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3.1 (7G): iPodtouch_7_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.4 (7G): iPodtouch_7_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4.1 (7G): iPodtouch_7_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.5 (7G): iPodtouch_7_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.6 (7G): iPodtouch_7_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6.1 (7G): iPodtouch_7_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
12.5.6 (6G): iPodtouch_12.5.6_16H71_Restore.ipsw
15.7 (7G): iPodtouch_7_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7.1 (7G): iPodtouch_7_15.7.1_19H117_Restore.ipsw
15.7.2 (7G): iPodtouch_7_15.7.2_19H218_Restore.ipsw
15.7.3 (7G): iPodtouch_7_15.7.3_19H307_Restore.ipsw
15.7.4 (7G): iPodtouch_7_15.7.4_19H321_Restore.ipsw
15.7.5 (7G): iPodtouch_7_15.7.5_19H332_Restore.ipsw
15.7.6 (7G): iPodtouch_7_15.7.6_19H349_Restore.ipsw
15.7.7 (7G): iPodtouch_7_15.7.7_19H357_Restore.ipsw
15.7.8 (7G): iPodtouch_7_15.7.8_19H364_Restore.ipsw
15.7.9 (7G): iPodtouch_7_15.7.9_19H365_Restore.ipsw
15.8 (7G): iPodtouch_7_15.8_19H370_Restore.ipsw

Chú ý: Tất cả các Firmware sẽ được cập nhật sớm nhất.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Tên miền Việt Nam

Tên miền Việt Nam Lệ phí đăng ký(1) (không chịu thuế) Phí duy trì(2) (không chịu thuế) Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu (chưa bao gồm thuế VAT) Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo (chưa bao gồm thuế VAT) Tổng tiền năm...

Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay1,936
  • Tháng hiện tại68,608
  • Tổng lượt truy cập8,240,533
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây