Tổng hợp tất cả Firmware gốc IOS cho Iphone

Thứ năm - 07/11/2013 10:05
Dưới đây bạn có thể tìm thấy các liên kết trực tiếp đến tập tin Firmware iPhone cho tất cả các phiên bản phần mềm phát hành.
Tổng hợp tất cả Firmware gốc IOS cho Iphone
Xin lưu ý rằng nếu bạn sử dụng Safari, bạn phải vô hiệu hóa tính năng tự động giải nén. Nó có thể được dễ dàng hơn để chỉ cần sử dụng trình duyệt Firefox hoặc chrome.

Latest:
17.4.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (XR): iPhone11,8_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (11): iPhone12,1_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (SE 2): iPhone12,8_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (12 mini): iPhone13,1_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (13 Pro): iPhone14,2_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (13 Pro Max): iPhone14,3_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (13 mini): iPhone14,4_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (13): iPhone14,5_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (SE 3): iPhone14,6_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (14): iPhone14,7_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (14 Plus): iPhone14,8_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (14 Pro): iPhone15,2_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (14 Pro Max): iPhone15,3_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (15): iPhone15,4_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (15 Plus): iPhone15,5_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (15 Pro): iPhone16,1_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (15 Pro Max): iPhone16,2_17.4.1_21E237_Restore.ipsw

Full List:
1.0.0: iPhone1,1_1.0_1A543a_Restore.ipsw
1.0.1: iPhone1,1_1.0.1_1C25_Restore.ipsw
1.0.2: iPhone1,1_1.0.2_1C28_Restore.ipsw
1.1.1: iPhone1,1_1.1.1_3A109a_Restore.ipsw
1.1.2: iPhone1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw
1.1.3: iPhone1,1_1.1.3_4A93_Restore.ipsw
1.1.4: iPhone1,1_1.1.4_4A102_Restore.ipsw
2.0.0 (2G): iPhone1,1_2.0_5A347_Restore.ipsw
2.0.0 (3G): iPhone1,2_2.0_5A347_Restore.ipsw
2.0.1 (2G): iPhone1,1_2.0.1_5B108_Restore.ipsw
2.0.1 (3G): iPhone1,2_2.0.1_5B108_Restore.ipsw
2.0.2 (2G): iPhone1,1_2.0.2_5C1_Restore.ipsw
2.0.2 (3G): iPhone1,2_2.0.2_5C1_Restore.ipsw
2.1.0 (2G): iPhone1,1_2.1_5F136_Restore.ipsw
2.1.0 (3G): iPhone1,2_2.1_5F136_Restore.ipsw
2.2.0 (2G): iPhone1,1_2.2_5G77_Restore.ipsw
2.2.0 (3G): iPhone1,2_2.2_5G77_Restore.ipsw
2.2.1 (2G): iPhone1,1_2.2.1_5H1_Restore.ipsw
2.2.1 (3G): iPhone1,2_2.2.1_5H11_Restore.ipsw
3.0.0 (2G): iPhone1,1_3.0_7A341_Restore.ipsw
3.0.0 (3G): iPhone1,2_3.0_7A341_Restore.ipsw
3.0.0 (3GS): iPhone2,1_3.0_7A341_Restore.ipsw
3.0.1 (2G): iPhone1,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw
3.0.1 (3G): iPhone1,2_3.0.1_7A400_Restore.ipsw
3.0.1 (3GS): iPhone2,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw
3.1.0 (2G): iPhone1,1_3.1_7C144_Restore.ipsw
3.1.0 (3G): iPhone1,2_3.1_7C144_Restore.ipsw
3.1.0 (3GS): iPhone2,1_3.1_7C144_Restore.ipsw
3.1.2 (2G): iPhone1,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
3.1.2 (3G): iPhone1,2_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
3.1.2 (3GS): iPhone2,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
3.1.3 (2G): iPhone1,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
3.1.3 (3G): iPhone1,2_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
3.1.3 (3GS): iPhone2,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
4.0.0 (3G): iPhone1,2_4.0_8A293_Restore.ipsw
4.0.0 (3GS): iPhone2,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
4.0.0 (4): iPhone3,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
4.0.1 (3G): iPhone1,2_4.0.1_8A306_Restore.ipsw
4.0.1 (3GS): iPhone2,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw
4.0.1 (4): iPhone3,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw
4.0.2 (3G): iPhone1,2_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
4.0.2 (3GS): iPhone2,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
4.0.2 (4): iPhone3,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
4.1.0 (3G): iPhone1,2_4.1_8B117_Restore.ipsw
4.1.0 (3GS): iPhone2,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
4.1.0 (4): iPhone3,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
4.2.1 (3G): iPhone1,2_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
4.2.1 (3GS): iPhone2,1_4.2.1_8C148a_Restore.ipsw
4.2.1 (4): iPhone3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
4.2.6 (4 CDMA): iPhone3,3_4.2.10_8E600_Restore.ipsw
4.3.0 (3GS): iPhone2,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
4.3.0 (4 GSM): iPhone3,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
4.3.1 (3GS): iPhone2,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
4.3.1 (4 GSM): iPhone3,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
4.3.2 (3GS): iPhone2,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
4.3.2 (4 GSM): iPhone3,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
4.2.7 (4 CDMA): iPhone3,3_4.2.7_8E303_Restore.ipsw
4.2.8 (4 CDMA): iPhone3,3_4.2.8_8E401_Restore.ipsw
4.3.3 (3GS): iPhone2,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
4.3.3 (4 GSM): iPhone3,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
4.2.9 (4 CDMA): iPhone3,3_4.2.9_8E501_Restore.ipsw
4.3.4 (3GS): iPhone2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
4.3.4 (4 GSM): iPhone3,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
4.2.10 (4 CDMA): iPhone3,3_4.2.10_8E600_Restore.ipsw
4.3.5 (3GS): iPhone2,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
4.3.5 (4 GSM): iPhone3,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
5.0 (3GS): iPhone2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0 (4 GSM): iPhone3,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0 (4 CDMA): iPhone3,3_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0 (4S): iPhone4,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0.1 (3GS): iPhone2,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (4 GSM): iPhone3,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (4 CDMA): iPhone3,3_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (4S): iPhone4,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (4S) [9A406]: iPhone4,1_5.0.1_9A406_Restore.ipsw
5.1.0 (3GS): iPhone2,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (4 GSM): iPhone3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (4 CDMA): iPhone3,3_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (4S): iPhone4,1_5.1_9B179_Restore.ipsw
5.1.1 (3GS): iPhone2,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (4 GSM): iPhone3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (4 GSM Build 9B208): iPhone3,1_5.1.1_9B208_Restore.ipsw
5.1.1 (4 CDMA): iPhone3,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (4S): iPhone4,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
6.0.0 (3GS): iPhone2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (4 GSM): iPhone3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (4): iPhone3,2_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (4 CDMA): iPhone3,3_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (4S): iPhone4,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (5 GSM): iPhone5,1_6.0_10A405_Restore.ipsw
6.0.0 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_6.0_10A405_Restore.ipsw
6.0.1 (3GS): iPhone2,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (4 GSM): iPhone3,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (4): iPhone3,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (4 CDMA): iPhone3,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (4S): iPhone4,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (5 GSM): iPhone5,1_6.0.1_10A525_Restore.ipsw
6.0.1 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_6.0.1_10A525_Restore.ipsw
6.0.2 (5 GSM): iPhone5,1_6.0.2_10A551_Restore.ipsw
6.0.2 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_6.0.2_10A551_Restore.ipsw
6.1.0 (3GS): iPhone2,1_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (4 GSM): iPhone3,1_6.1_10B144_Restore.ipsw
6.1.0 (4): iPhone3,2_6.1_10B144_Restore.ipsw
6.1.0 (4 CDMA): iPhone3,3_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (4S): iPhone4,1_6.1_10B142_Restore.ipsw
6.1.0 (5 GSM): iPhone5,1_6.1_10B143_Restore.ipsw
6.1.0 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_6.1_10B143_Restore.ipsw
6.1.1 (4S): iPhone4,1_6.1.1_10B145_Restore.ipsw
6.1.2 (3GS): iPhone2,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (4 GSM): iPhone3,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (4): iPhone3,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (4 CDMA): iPhone3,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (4S): iPhone4,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (5 GSM): iPhone5,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.3 (3GS): iPhone2,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (4 GSM): iPhone3,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (4): iPhone3,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (4 CDMA): iPhone3,3_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (4S): iPhone4,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (5 GSM): iPhone5,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.4 (5 GSM): iPhone5,1_6.1.4_10B350_Restore.ipsw
6.1.4 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_6.1.4_10B350_Restore.ipsw
6.1.6 (3GS): iPhone2,1_6.1.6_10B500_Restore.ipsw
7.0.0 (4 GSM): iPhone3,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (4 8GB): iPhone3,2_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (4 CDMA): iPhone3,3_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (4S): iPhone4,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (5 GSM): iPhone5,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.1 (5c GSM): iPhone5,3_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
7.0.1 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
7.0.1 (5s GSM): iPhone6,1_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
7.0.1 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
7.0.2 (4 GSM): iPhone3,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (4 8GB): iPhone3,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (4 CDMA): iPhone3,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (4S): iPhone4,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (5 GSM): iPhone5,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (5c GSM): iPhone5,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (5s GSM): iPhone6,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.3 (4 GSM): iPhone3,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (4 8GB): iPhone3,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (4 CDMA): iPhone3,3_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (4S): iPhone4,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (5 GSM): iPhone5,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (5c GSM): iPhone5,3_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (5s GSM): iPhone6,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.4 (4 GSM): iPhone3,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (4 8GB): iPhone3,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (4 CDMA): iPhone3,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (4S): iPhone4,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (5 GSM): iPhone5,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (5c GSM): iPhone5,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (5s GSM): iPhone6,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.5 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.5_11B601_Restore.ipsw
7.0.5 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.5_11B601_Restore.ipsw
6.1.6 (3GS): iPhone2,1_6.1.6_10B500_Restore.ipsw
7.0.6 (4 GSM): iPhone3,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (4 8GB): iPhone3,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (4 CDMA): iPhone3,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (4S): iPhone4,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (5 GSM): iPhone5,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (5c GSM): iPhone5,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (5s GSM): iPhone6,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.1.0 (4 GSM): iPhone3,1_7.1_11D169_Restore.ipsw
7.1.0 (4 8GB): iPhone3,2_7.1_11D169_Restore.ipsw
7.1.0 (4 CDMA): iPhone3,3_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (4S): iPhone4,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (5 GSM): iPhone5,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (5c GSM): iPhone5,3_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (5s GSM): iPhone6,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.1 (4 GSM): iPhone3,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (4 8GB): iPhone3,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (4 CDMA): iPhone3,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (4S): iPhone4,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (5 GSM): iPhone5,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (5c GSM): iPhone5,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (5s GSM): iPhone6,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.2 (4 GSM): iPhone3,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (4 8GB): iPhone3,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (4 CDMA): iPhone3,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (4S): iPhone4,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (5 GSM): iPhone5,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (5c GSM): iPhone5,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (5s GSM): iPhone6,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
8.0.0 (4S): iPhone4,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (5 GSM): iPhone5,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (5c GSM): iPhone5,3_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (5s GSM): iPhone6,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (6+): iPhone7,1_8.0_12A366_Restore.ipsw
8.0.0 (6): iPhone7,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.1 (4S): iPhone4,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (5 GSM): iPhone5,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (5c GSM): iPhone5,3_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (5s GSM): iPhone6,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (6+): iPhone7,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (6): iPhone7,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.2 (4S): iPhone4,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (5 GSM): iPhone5,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (5c GSM): iPhone5,3_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (5s GSM): iPhone6,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (6+): iPhone7,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (6): iPhone7,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.1.0 (4S): iPhone4,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
8.1.0 (5 GSM): iPhone5,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
8.1.0 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.1_12B411_Restore.ipsw
8.1.0 (5c GSM): iPhone5,3_8.1_12B411_Restore.ipsw
8.1.0 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.1_12B411_Restore.ipsw
8.1.0 (5s GSM): iPhone6,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
8.1.0 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.1_12B411_Restore.ipsw
8.1.0 (6+): iPhone7,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
8.1.0 (6): iPhone7,2_8.1_12B411_Restore.ipsw
8.1.1 (4S): iPhone4,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (5 GSM): iPhone5,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (5c GSM): iPhone5,3_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (5s GSM): iPhone6,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (6+): iPhone7,1_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
8.1.1 (6): iPhone7,2_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
8.1.2 (4S): iPhone4,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (5 GSM): iPhone5,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (5c GSM): iPhone5,3_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (5s GSM): iPhone6,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (6+): iPhone7,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (6): iPhone7,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.3 (4S): iPhone4,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (5 GSM): iPhone5,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (5c GSM): iPhone5,3_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (5s GSM): iPhone6,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (6+): iPhone7,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (6): iPhone7,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.2.0 (4S): iPhone4,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (5 GSM): iPhone5,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (5c GSM): iPhone5,3_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (5s GSM): iPhone6,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (6+): iPhone7,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (6): iPhone7,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.3.0 (4S): iPhone4,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
8.3.0 (5 GSM): iPhone5,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
8.3.0 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.3_12F70_Restore.ipsw
8.3.0 (5c GSM): iPhone5,3_8.3_12F70_Restore.ipsw
8.3.0 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.3_12F70_Restore.ipsw
8.3.0 (5s GSM): iPhone6,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
8.3.0 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.3_12F70_Restore.ipsw
8.3.0 (6+): iPhone7,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
8.3.0 (6): iPhone7,2_8.3_12F70_Restore.ipsw
8.4.0 (4S): iPhone4,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (5 GSM): iPhone5,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (5c GSM): iPhone5,3_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (5s GSM): iPhone6,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (6+): iPhone7,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (6): iPhone7,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.1 (4S): iPhone4,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (5 GSM): iPhone5,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (5c GSM): iPhone5,3_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (5s GSM): iPhone6,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (6+): iPhone7,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (6): iPhone7,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
9.0 (4S): iPhone4,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (5 GSM): iPhone5,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (5c GSM): iPhone5,3_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (5s GSM): iPhone6,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (6+): iPhone7,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (6): iPhone7,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (6s): iPhone8,1_9.0_13A342_Restore.ipsw
9.0 (6s+): iPhone8,2_9.0_13A343_Restore.ipsw
9.0.1 (4S): iPhone4,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (5 GSM): iPhone5,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (5c GSM): iPhone5,3_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (5s GSM): iPhone6,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (6+): iPhone7,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (6): iPhone7,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (6s): iPhone8,1_9.0_13A342_Restore.ipsw
9.0.1 (6s+): iPhone8,2_9.0.1_13A405_Restore.ipsw
9.0.2 (4S): iPhone4,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (5 GSM): iPhone5,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (5s GSM): iPhone6,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (5c GSM): iPhone5,3_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (6+): iPhone7,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (6): iPhone7,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (6s): iPhone8,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (6s+): iPhone8,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.1.0 (4S): iPhone4,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (5 GSM): iPhone5,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (5s GSM): iPhone6,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (5c GSM): iPhone5,3_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (6+): iPhone7,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (6): iPhone7,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (6s): iPhone8,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (6s+): iPhone8,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.2.0 (4S): iPhone4,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2.0 (5 GSM): iPhone5,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2.0 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2.0 (5s GSM): iPhone6,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2.0 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2.0 (5c GSM): iPhone5,3_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2.0 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2.0 (6+): iPhone7,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2.0 (6): iPhone7,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2.0 (6s): iPhone8,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2.0 (6s+): iPhone8,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2.1 (4S): iPhone4,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (5 GSM): iPhone5,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (5s GSM): iPhone6,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (5c GSM): iPhone5,3_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (6+): iPhone7,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (6): iPhone7,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (6s): iPhone8,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (6s+): iPhone8,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (6+): iPhone7,1_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
9.2.1 (6): iPhone7,2_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
9.2.1 (6s): iPhone8,1_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
9.2.1 (6s+): iPhone8,2_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
9.3 (4S): iPhone4,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (5 GSM): iPhone5,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (5s GSM): iPhone6,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (5c GSM): iPhone5,3_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (6+): iPhone7,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (6): iPhone7,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (6s): iPhone8,1_9.3_13E234_Restore.ipsw
9.3 (6s+): iPhone8,2_9.3_13E234_Restore.ipsw
9.3 (SE): iPhone8,4_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (4S): iPhone4,1_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (5 GSM): iPhone5,1_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (5s GSM): iPhone6,1_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (5c GSM): iPhone5,3_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3.1 (4S): iPhone4,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (5 GSM): iPhone5,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (5s GSM): iPhone6,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (5c GSM): iPhone5,3_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (6+): iPhone7,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (6): iPhone7,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (6s): iPhone8,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (6s+): iPhone8,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (SE): iPhone8,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.2 (4S): iPhone4,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (5 GSM): iPhone5,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (5s GSM): iPhone6,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (5c GSM): iPhone5,3_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (6+): iPhone7,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (6): iPhone7,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (6s): iPhone8,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (6s+): iPhone8,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (SE): iPhone8,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.3 (4S): iPhone4,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (5 GSM): iPhone5,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (5s GSM): iPhone6,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (5c GSM): iPhone5,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (6+): iPhone7,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (6): iPhone7,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (6s): iPhone8,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (6s+): iPhone8,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (SE): iPhone8,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.4 (4S): iPhone4,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (5 GSM): iPhone5,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (5s GSM): iPhone6,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (5c GSM): iPhone5,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (6+): iPhone7,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (6): iPhone7,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (6s): iPhone8,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (6s+): iPhone8,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (SE): iPhone8,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.5 (4S): iPhone4,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (5 GSM): iPhone5,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (5s GSM): iPhone6,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (5c GSM): iPhone5,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (6+): iPhone7,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (6): iPhone7,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (6s): iPhone8,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (6s+): iPhone8,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (SE): iPhone8,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
10.0.1 (5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (6+): iPhone_5.5_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (6): iPhone_4.7_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (6s): iPhone_4.7_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (6s+): iPhone_5.5_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (SE): iPhoneSE_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (7): iPhone9,1_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (7+): iPhone9,2_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.2 (5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (6+): iPhone_5.5_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (6): iPhone_4.7_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (6s): iPhone_4.7_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (6s+): iPhone_5.5_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (SE): iPhoneSE_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (7): iPhone9,3_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (7+): iPhone9,4_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.3 (7): iPhone9,1_10.0.3_14A551_Restore.ipsw
10.0.3 (7+): iPhone9,2_10.0.3_14A551_Restore.ipsw
10.1.0 (5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (6+): iPhone_5.5_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (6): iPhone_4.7_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (6s): iPhone_4.7_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (6s+): iPhone_5.5_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1 (SE): iPhoneSE_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (7): iPhone_7_10.1_14B72c_Restore.ipsw
10.1.0 (7+): iPhone_7Plus_10.1_14B72c_Restore.ipsw
10.1.1 (5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (6+): iPhone_5.5_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (6): iPhone_4.7_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (6s): iPhone_4.7_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (6s+): iPhone_5.5_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (SE): iPhoneSE_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (7): iPhone_7_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (7+): iPhone_7Plus_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (6+): iPhone_5.5_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (6): iPhone_4.7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (6s): iPhone_4.7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (6s+): iPhone_5.5_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (SE): iPhoneSE_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (7): iPhone_7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (7+): iPhone_7Plus_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.2 (5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (6+): iPhone_5.5_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (6): iPhone_4.7_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (6s): iPhone_4.7_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (6s+): iPhone_5.5_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (SE): iPhoneSE_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (7): iPhone_7_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (7+): iPhone_7Plus_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2.1 (5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (6+): iPhone_5.5_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (6): iPhone_4.7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (6s): iPhone_4.7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (6s+): iPhone_5.5_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (SE): iPhoneSE_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (7): iPhone_7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (7+): iPhone_7Plus_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.3 (5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
10.3 (5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
10.3 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
10.3 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
10.3 (5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
10.3 (5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
10.3 (6+): iPhone_5.5_10.3_14E277_Restore.ipsw
10.3 (6): iPhone_4.7_10.3_14E277_Restore.ipsw
10.3 (6s): iPhone_4.7_10.3_14E277_Restore.ipsw
10.3 (6s+): iPhone_5.5_10.3_14E277_Restore.ipsw
10.3 (SE): iPhone_4.0_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
10.3 (7): iPhone_7_10.3_14E277_Restore.ipsw
10.3 (7+): iPhone_7Plus_10.3_14E277_Restore.ipsw
10.3.1 (5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (6+): iPhone_5.5_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (6): iPhone_4.7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (6s): iPhone_4.7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (6s+): iPhone_5.5_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (SE): iPhone_4.0_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (7): iPhone_7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (7+): iPhone_7Plus_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (): iPhone_7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (): iPhone_7Plus_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.2 (5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (6+): iPhone_5.5_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (6): iPhone_4.7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (6s): iPhone_4.7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (6s+): iPhone_5.5_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (SE): iPhone_4.0_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (7): iPhone_7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (7+): iPhone_7Plus_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (): iPhone_7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (): iPhone_7Plus_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.3 (5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (6+): iPhone_5.5_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (6): iPhone_4.7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (6s): iPhone_4.7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (6s+): iPhone_5.5_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (SE): iPhone_4.0_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (7 GSM+CDMA): iPhone_7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (7+ GSM+CDMA): iPhone_7Plus_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
11.0.0 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
11.0.0 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
11.0.0 (6+): iPhone_5.5_11.0_15A372_Restore.ipsw
11.0.0 (6): iPhone_4.7_11.0_15A372_Restore.ipsw
11.0.0 (6s): iPhone_4.7_11.0_15A372_Restore.ipsw
11.0.0 (6s+): iPhone_5.5_11.0_15A372_Restore.ipsw
11.0.0 (SE): iPhone_4.0_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
11.0.0 (7 GSM+CDMA): iPhone_7_11.0_15A372_Restore.ipsw
11.0.0 (7+ GSM+CDMA): iPhone_7Plus_11.0_15A372_Restore.ipsw
11.0.0 (7 GSM): iPhone_7_11.0_15A372_Restore.ipsw
11.0.0 (7+ GSM): iPhone_7Plus_11.0_15A372_Restore.ipsw
11.0.0 (8 GSM+CDMA): iPhone10,4_11.0_15A372_Restore.ipsw
11.0.0 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone10,5_11.0_15A372_Restore.ipsw
11.0.0 (8 GSM): iPhone10,4_11.0_15A372_Restore.ipsw
11.0.0 (8 Plus GSM): iPhone10,5_11.0_15A372_Restore.ipsw
11.0.1 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (6+): iPhone_5.5_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (6): iPhone_4.7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (6s): iPhone_4.7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (6s+): iPhone_5.5_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (SE): iPhone_4.0_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (7 GSM+CDMA): iPhone_7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (7+ GSM+CDMA): iPhone_7Plus_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (7 GSM): iPhone_7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (7+ GSM): iPhone_7Plus_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (8 GSM+CDMA): iPhone10,4_11.0.1_15A403_Restore.ipsw
11.0.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone10,5_11.0.1_15A403_Restore.ipsw
11.0.1 (8 GSM): iPhone10,4_11.0.1_15A403_Restore.ipsw
11.0.1 (8 Plus GSM): iPhone10,5_11.0.1_15A403_Restore.ipsw
11.0.2 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (6+): iPhone_5.5_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (6): iPhone_4.7_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (6s): iPhone_4.7_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (6s+): iPhone_5.5_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (SE): iPhone_4.0_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (7 GSM+CDMA): iPhone_7_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (7+ GSM+CDMA): iPhone_7Plus_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (7 GSM): iPhone_7_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (7+ GSM): iPhone_7Plus_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (8 GSM+CDMA): iPhone10,4_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone10,5_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (8 GSM): iPhone10,4_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (8 Plus GSM): iPhone10,5_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.3 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (6+): iPhone_5.5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (6): iPhone_4.7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (6s): iPhone_4.7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (6s+): iPhone_5.5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (SE): iPhone_4.0_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (7 GSM+CDMA): iPhone_7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (7+ GSM+CDMA): iPhone_7Plus_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (7 GSM): iPhone_7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (7+ GSM): iPhone_7Plus_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (8 GSM+CDMA): iPhone10,4_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone10,5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (8 GSM): iPhone10,4_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (8 Plus GSM): iPhone10,5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.1 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (6+): iPhone_5.5_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (6): iPhone_4.7_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (6s): iPhone_4.7_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (6s+): iPhone_5.5_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (SE): iPhone_4.0_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (7 GSM+CDMA): iPhone_7_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (7+ GSM+CDMA): iPhone_7Plus_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (7 GSM): iPhone_7_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (7+ GSM): iPhone_7Plus_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (8 GSM+CDMA): iPhone10,4_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone10,5_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (8 GSM): iPhone10,4_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (8 Plus GSM): iPhone10,5_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,6_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (X GSM): iPhone10,6_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1.1 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (6+): iPhone_5.5_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (6): iPhone_4.7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (6s): iPhone_4.7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (6s+): iPhone_5.5_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (SE): iPhone_4.0_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (7 GSM+CDMA): iPhone_7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (7+ GSM+CDMA): iPhone_7Plus_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (7 GSM): iPhone_7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (7+ GSM): iPhone_7Plus_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (8 GSM+CDMA): iPhone10,4_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone10,5_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (8 GSM): iPhone10,4_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (8 Plus GSM): iPhone10,5_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,6_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (X GSM): iPhone10,6_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.2 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (6+): iPhone_5.5_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (6): iPhone_4.7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (6s): iPhone_4.7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (6s+): iPhone_5.5_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (SE): iPhone_4.0_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (7 GSM+CDMA): iPhone_7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (7+ GSM+CDMA): iPhone_7Plus_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (7 GSM): iPhone_7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (7+ GSM): iPhone_7Plus_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (8 GSM+CDMA): iPhone10,4_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone10,5_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (8 GSM): iPhone10,4_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (8 Plus GSM): iPhone10,5_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (X GSM+CDMA): iPhone10,6_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (X GSM): iPhone10,6_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.2 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (6+): iPhone_5.5_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (6): iPhone_4.7_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (6s): iPhone_4.7_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (6s+): iPhone_5.5_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (SE): iPhone_4.0_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (X GSM+CDMA): iPhone10,6_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (X GSM): iPhone10,6_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2.1 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (6+): iPhone_5.5_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (6): iPhone_4.7_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (6s): iPhone_4.7_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (6s+): iPhone_5.5_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (SE): iPhone_4.0_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,6_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (X GSM): iPhone10,6_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.2 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (6+): iPhone_5.5_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (6): iPhone_4.7_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (6s): iPhone_4.7_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (6s+): iPhone_5.5_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (SE): iPhone_4.0_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (X GSM+CDMA): iPhone10,6_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (X GSM): iPhone10,6_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.5 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (6+): iPhone_5.5_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (6): iPhone_4.7_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (6s): iPhone_4.7_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (6s+): iPhone_5.5_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (SE): iPhone_4.0_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (X GSM+CDMA): iPhone10,6_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (X GSM): iPhone10,6_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.6 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (6+): iPhone_5.5_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (6): iPhone_4.7_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (6s): iPhone_4.7_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (6s+): iPhone_5.5_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (SE): iPhone_4.0_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (X GSM+CDMA): iPhone10%2C6_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (X GSM): iPhone10%2C6_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.3.0 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (6+): iPhone_5.5_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (6): iPhone_4.7_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (6s): iPhone_4.7_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (6s+): iPhone_5.5_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (SE): iPhone_4.0_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.1 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (6+): iPhone_5.5_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (6): iPhone_4.7_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (6s): iPhone_4.7_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (6s+): iPhone_5.5_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (SE): iPhone_4.0_64bit_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.4 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (6+): iPhone_5.5_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (6): iPhone_4.7_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (6s): iPhone_4.7_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (6s+): iPhone_5.5_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (SE): iPhone_4.0_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4.1 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (6+): iPhone_5.5_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (6): iPhone_4.7_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (6s): iPhone_4.7_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (6s+): iPhone_5.5_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (SE): iPhone_4.0_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
12.0 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (6+): iPhone_5.5_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (6): iPhone_4.7_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (6s): iPhone_4.7_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (6s+): iPhone_5.5_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (SE): iPhone_4.0_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (): iPhone11,2_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (): iPhone11,4,iPhone11,6_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (): iPhone11,4,iPhone11,6_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (): iPhone11,8_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0.1 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (6+): iPhone_5.5_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (6): iPhone_4.7_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (6s): iPhone_4.7_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (6s+): iPhone_5.5_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (SE): iPhone_4.0_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPhone XS): iPhone11,2_12.0.1_16A405_Restore.ipsw
12.0.1 (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.0.1_16A405_Restore.ipsw
12.0.1 (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.0.1_16A405_Restore.ipsw
12.0.1 (iPhone XR): iPhone11,8_12.0.1_16A405_Restore.ipsw
12.1 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (6+): iPhone_5.5_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (6): iPhone_4.7_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (6s): iPhone_4.7_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (6s+): iPhone_5.5_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (SE): iPhone_4.0_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPhone XS): iPhone11,2_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPhone XR): iPhone11,8_12.1_16B93_Restore.ipsw
12.1 Update (iPhone XR): iPhone11,8_12.1_16B94_Restore.ipsw
12.1.1 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (6+): iPhone_5.5_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (6): iPhone_4.7_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (6s): iPhone_4.7_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (6s+): iPhone_5.5_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (SE): iPhone_4.0_64bit_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPhone XS): iPhone11,2_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPhone XR): iPhone11,8_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.2 (5s GSM) [Old Build]: iPhone_4.0_64bit_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (5s GSM+CDMA) [Old Build]: iPhone_4.0_64bit_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (6+) [Old Build]: iPhone_5.5_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (6) [Old Build]: iPhone_4.7_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (6s) [Old Build]: iPhone_4.7_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (6s+) [Old Build]: iPhone_5.5_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (SE) [Old Build]: iPhone_4.0_64bit_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (7 GSM+CDMA) [Old Build]: iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (7+ GSM+CDMA) [Old Build]: iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (7 GSM) [Old Build]: iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (7+ GSM) [Old Build]: iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (8 GSM+CDMA) [Old Build]: iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (8 Plus GSM+CDMA) [Old Build]: iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (8 GSM) [Old Build]: iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (8 Plus GSM) [Old Build]: iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (X GSM+CDMA) [Old Build]: iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (X GSM) [Old Build]: iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (iPhone XS) [Old Build]: iPhone11,2_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (iPhone XS Max (China)) [Old Build]: iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (iPhone XS Max (Global)) [Old Build]: iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (iPhone XR) [Old Build]: iPhone11,8_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (6+): iPhone_5.5_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (6): iPhone_4.7_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (6s): iPhone_4.7_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (6s+): iPhone_5.5_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (SE): iPhone_4.0_64bit_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (iPhone XS): iPhone11,2_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (iPhone XR): iPhone11,8_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.3 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (6+): iPhone_5.5_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (6): iPhone_4.7_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (6s): iPhone_4.7_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (6s+): iPhone_5.5_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (SE): iPhone_4.0_64bit_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (iPhone XS): iPhone11,2_12.1.3_16D40_Restore.ipsw
12.1.3 (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.3_16D40_Restore.ipsw
12.1.3 (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.3_16D40_Restore.ipsw
12.1.3 (iPhone XR): iPhone11,8_12.1.3_16D40_Restore.ipsw
12.1.4 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (6+): iPhone_5.5_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (6): iPhone_4.7_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (6s): iPhone_4.7_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (6s+): iPhone_5.5_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (SE): iPhone_4.0_64bit_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPhone XS): iPhone11,2_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPhone XR): iPhone11,8_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.2 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (6+): iPhone_5.5_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (6): iPhone_4.7_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (6s): iPhone_4.7_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (6s+): iPhone_5.5_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (SE): iPhone_4.0_64bit_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPhone XS): iPhone11,2_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPhone XR): iPhone11,8_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.3 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (6+): iPhone_5.5_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (6): iPhone_4.7_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (6s): iPhone_4.7_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (6s+): iPhone_5.5_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (SE): iPhone_4.0_64bit_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPhone XS): iPhone11,2_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPhone XR): iPhone11,8_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3.1 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (6+): iPhone_5.5_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (6): iPhone_4.7_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (6s): iPhone_4.7_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (6s+): iPhone_5.5_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (SE): iPhone_4.0_64bit_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPhone XS): iPhone11,2_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPhone XR): iPhone11,8_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.2 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.3.2_16F250_Restore.ipsw
12.3.2 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.3.2_16F250_Restore.ipsw
9.3.6 (4S): iPhone4,1_9.3.6_13G37_Restore.ipsw
10.3.4 (5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.4_14G61_Restore.ipsw
10.3.4 (5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.4_14G61_Restore.ipsw
12.4 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (6+): iPhone_5.5_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (6): iPhone_4.7_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (6s): iPhone_4.7_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (6s+): iPhone_5.5_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (SE): iPhone_4.0_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPhone XS): iPhone11,2_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPhone XR): iPhone11,8_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4.1 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (6+): iPhone_5.5_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (6): iPhone_4.7_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (6s): iPhone_4.7_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (6s+): iPhone_5.5_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (SE): iPhone_4.0_64bit_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPhone XS): iPhone11,2_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPhone XR): iPhone11,8_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.2 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
12.4.2 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
12.4.2 (6+): iPhone_5.5_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
12.4.2 (6): iPhone_4.7_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
12.5 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.5_16H20_Restore.ipsw
12.5 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.5_16H20_Restore.ipsw
12.5 (6+): iPhone_5.5_12.5_16H20_Restore.ipsw
12.5 (6): iPhone_4.7_12.5_16H20_Restore.ipsw
12.5.1 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.5.1_16H22_Restore.ipsw
12.5.1 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.5.1_16H22_Restore.ipsw
12.5.1 (6+): iPhone_5.5_12.5.1_16H22_Restore.ipsw
12.5.1 (6): iPhone_4.7_12.5.1_16H22_Restore.ipsw
13.0 (6s): iPhone_4.7_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.0 (6s+): iPhone_5.5_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.0 (SE): iPhone_4.0_64bit_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.0 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.0 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.0 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.0 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.0 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.0 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.0 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.0 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.0 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.0 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.0 (iPhone XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.0 (iPhone XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.0 (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.0 (iPhone XR): iPhone11,8_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.0 (11): iPhone_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.0 (11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.0 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.1 (6s): iPhone_4.7_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (6s+): iPhone_5.5_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (SE): iPhone_4.0_64bit_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (XR): iPhone11,8_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (11): iPhone12,1_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1.1 (6s): iPhone_4.7_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (6s+): iPhone_5.5_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (SE): iPhone_4.0_64bit_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (XR): iPhone11,8_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (11): iPhone12,1_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.2 (6s): iPhone_4.7_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (6s+): iPhone_5.5_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (SE): iPhone_4.0_64bit_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.1.2_17A861_Restore.ipsw
13.1.2 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.1.2_17A861_Restore.ipsw
13.1.2 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.2_17A861_Restore.ipsw
13.1.2 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.2_17A861_Restore.ipsw
13.1.2 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.2_17A861_Restore.ipsw
13.1.2 (XR): iPhone11,8_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (11): iPhone12,1_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.3 (6s): iPhone_4.7_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (6s+): iPhone_5.5_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (SE): iPhone_4.0_64bit_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (XR): iPhone11,8_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (11): iPhone12,1_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.2 (6s): iPhone_4.7_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (6s+): iPhone_5.5_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (SE): iPhone_4.0_64bit_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (XR): iPhone11,8_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (11): iPhone12,1_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2.2 (6s): iPhone_4.7_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.2 (6s+): iPhone_5.5_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.2 (SE): iPhone_4.0_64bit_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.2 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.2 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.2 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.2 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.2 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.2 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.2 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.2 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.2 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.2 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.2 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.2 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.2 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.2 (XR): iPhone11,8_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.2 (11): iPhone12,1_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.2 (11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.2 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.3 (6s): iPhone_4.7_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (6s+): iPhone_5.5_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (SE): iPhone_4.0_64bit_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (XR): iPhone11,8_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (11): iPhone12,1_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.3 (6s): iPhone_4.7_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (6s+): iPhone_5.5_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (SE): iPhone_4.0_64bit_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (11 Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.3_17C54_Restore.ipsw
12.4.5 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.4.5_16G161_Restore.ipsw
12.4.5 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.4.5_16G161_Restore.ipsw
12.4.5 (6+): iPhone_5.5_12.4.5_16G161_Restore.ipsw
12.4.5 (6): iPhone_4.7_12.4.5_16G161_Restore.ipsw
13.3.1 (6s): iPhone_4.7_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (6s+): iPhone_5.5_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (SE): iPhone_4.0_64bit_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (11 Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.4 (6s): iPhone_4.7_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (6s+): iPhone_5.5_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (SE): iPhone_4.0_64bit_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (11 Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4.1 (6s): iPhone_4.7_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (6s+): iPhone_5.5_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (SE): iPhone_4.0_64bit_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (11 Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (SE 2): iPhone12,8_13.4.1_17E8258_Restore.ipsw
13.5 (6s): iPhone_4.7_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (6s+): iPhone_5.5_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (SE): iPhone_4.0_64bit_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (11 Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (SE 2): iPhone12,8_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5.1 (6s): iPhone_4.7_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (6s+): iPhone_5.5_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (SE): iPhone_4.0_64bit_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (11 Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (SE 2): iPhone12,8_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.6 (6s): iPhone_4.7_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (6s+): iPhone_5.5_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (SE): iPhone_4.0_64bit_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (11 Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (SE 2): iPhone12,8_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6.1 (6s): iPhone_4.7_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (6s+): iPhone_5.5_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (SE): iPhone_4.0_64bit_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (11 Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (SE 2): iPhone12,8_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.7 (6s): iPhone_4.7_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (6s+): iPhone_5.5_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (SE): iPhone_4.0_64bit_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (11 Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (SE 2): iPhone12,8_13.7_17H35_Restore.ipsw
14.0 (6s): iPhone_4.7_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (6s+): iPhone_5.5_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (SE): iPhone_4.0_64bit_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (11 Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (SE 2): iPhone12,8_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0.1 (6s): iPhone_4.7_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (6s+): iPhone_5.5_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (SE): iPhone_4.0_64bit_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (11 Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (SE 2): iPhone12,8_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.1 (6s): iPhone_4.7_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (6s+): iPhone_5.5_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (SE): iPhone_4.0_64bit_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (11 Pro): iPhone11,2,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (SE 2): iPhone12,8_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (12 mini): iPhone13,1_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (12): iPhone13,2_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (12 Pro): iPhone13,3_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.2 (6s): iPhone_4.7_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (6s+): iPhone_5.5_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (SE): iPhone_4.0_64bit_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (11 Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (SE 2): iPhone12,8_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (12 mini): iPhone13,1_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (12): iPhone13,2_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (12 Pro): iPhone13,3_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (12 Pro Max): iPhone13,4_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2.1 (12 mini): iPhone13,1_14.2.1_18B121_Restore.ipsw
14.2.1 (12): iPhone13,2_14.2.1_18B121_Restore.ipsw
14.2.1 (12 Pro): iPhone13,3_14.2.1_18B121_Restore.ipsw
14.2.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_14.2.1_18B121_Restore.ipsw
14.4 (6s): iPhone_4.7_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (6s+): iPhone_5.5_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (SE): iPhone_4.0_64bit_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (11 Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (SE 2): iPhone12,8_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (12 mini): iPhone13,1_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (12 Pro Max): iPhone13,4_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4.1 (6s): iPhone_4.7_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (6s+): iPhone_5.5_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (SE): iPhone_4.0_64bit_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (11 Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (SE 2): iPhone12,8_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (12 mini): iPhone13,1_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.2 (6s): iPhone_4.7_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (6s+): iPhone_5.5_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (SE): iPhone_4.0_64bit_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (11 Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (SE 2): iPhone12,8_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (12 mini): iPhone13,1_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (12 Pro Max): iPhone13,4_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.5 (6s): iPhone_4.7_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (6s+): iPhone_5.5_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (SE): iPhone_4.0_64bit_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (11 Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (SE 2): iPhone12,8_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (12 mini): iPhone13,1_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (12 Pro Max): iPhone13,4_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5.1 (6s): iPhone_4.7_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (6s+): iPhone_5.5_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (SE): iPhone_4.0_64bit_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (11 Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (SE 2): iPhone12,8_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (12 mini): iPhone13,1_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.6 (6s): iPhone_4.7_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (6s+): iPhone_5.5_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (SE): iPhone_4.0_64bit_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (11 Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (SE 2): iPhone12,8_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (12 mini): iPhone13,1_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (12 Pro Max): iPhone13,4_14.6_18F72_Restore.ipsw
12.5.4 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.5.4_16H50_Restore.ipsw
12.5.4 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.5.4_16H50_Restore.ipsw
12.5.4 (6+): iPhone_5.5_12.5.4_16H50_Restore.ipsw
12.5.4 (6): iPhone_4.7_12.5.4_16H50_Restore.ipsw
14.7 (6s): iPhone_4.7_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (6s+): iPhone_5.5_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (SE): iPhone_4.0_64bit_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (11 Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (SE 2): iPhone12,8_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (12 mini): iPhone13,1_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (12 Pro Max): iPhone13,4_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7.1 (6s): iPhone_4.7_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (6s+): iPhone_5.5_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (SE): iPhone_4.0_64bit_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (11 Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (SE 2): iPhone12,8_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (12 mini): iPhone13,1_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.8 (6s): iPhone_4.7_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (6s+): iPhone_5.5_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (SE): iPhone_4.0_64bit_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (11 Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (SE 2): iPhone12,8_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (12 mini): iPhone13,1_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (12 Pro Max): iPhone13,4_14.8_18H17_Restore.ipsw
15.0 (6s): iPhone_4.7_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (6s+): iPhone_5.5_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (SE): iPhone_4.0_64bit_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (11 Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (SE 2): iPhone12,8_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (12 mini): iPhone13,1_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (12 Pro Max): iPhone13,4_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (13 Pro): iPhone14,2_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (13 Pro Max): iPhone14,3_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (13 mini): iPhone14,4_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (13): iPhone14,5_15.0_19A346_Restore.ipsw
12.5.5 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.5.5_16H62_Restore.ipsw
12.5.5 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.5.5_16H62_Restore.ipsw
12.5.5 (6+): iPhone_5.5_12.5.5_16H62_Restore.ipsw
12.5.5 (6): iPhone_4.7_12.5.5_16H62_Restore.ipsw
15.0.1 (6s): iPhone_4.7_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (6s+): iPhone_5.5_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (SE): iPhone_4.0_64bit_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (11 Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (SE 2): iPhone12,8_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (12 mini): iPhone13,1_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (13 Pro): iPhone14,2_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (13 Pro Max): iPhone14,3_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (13 mini): iPhone14,4_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (13): iPhone14,5_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.2 (6s): iPhone_4.7_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (6s+): iPhone_5.5_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (SE): iPhone_4.0_64bit_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (11 Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (SE 2): iPhone12,8_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (12 mini): iPhone13,1_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (12 Pro Max): iPhone13,4_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (13 Pro): iPhone14,2_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (13 Pro Max): iPhone14,3_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (13 mini): iPhone14,4_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (13): iPhone14,5_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.1 (6s): iPhone_4.7_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (6s+): iPhone_5.5_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (SE): iPhone_4.0_64bit_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (11 Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (SE 2): iPhone12,8_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (12 mini): iPhone13,1_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (13 Pro): iPhone14,2_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (13 Pro Max): iPhone14,3_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (13 mini): iPhone14,4_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (13): iPhone14,5_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1.1 (12 mini): iPhone13,1_15.1.1_19B81_Restore.ipsw
15.1.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_15.1.1_19B81_Restore.ipsw
15.1.1 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_15.1.1_19B81_Restore.ipsw
15.1.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_15.1.1_19B81_Restore.ipsw
15.1.1 (13 Pro): iPhone14,2_15.1.1_19B81_Restore.ipsw
15.1.1 (13 Pro Max): iPhone14,3_15.1.1_19B81_Restore.ipsw
15.1.1 (13 mini): iPhone14,4_15.1.1_19B81_Restore.ipsw
15.1.1 (13): iPhone14,5_15.1.1_19B81_Restore.ipsw
15.2 (6s): iPhone_4.7_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (6s+): iPhone_5.5_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (SE): iPhone_4.0_64bit_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (11 Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (SE 2): iPhone12,8_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (12 mini): iPhone13,1_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (12 Pro Max): iPhone13,4_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (13 Pro): iPhone14,2_15.2_19C57_Restore.ipsw
15.2 (13 Pro Max): iPhone14,3_15.2_19C57_Restore.ipsw
15.2 (13 mini): iPhone14,4_15.2_19C57_Restore.ipsw
15.2 (13): iPhone14,5_15.2_19C57_Restore.ipsw
15.2.1 (6s): iPhone_4.7_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (6s+): iPhone_5.5_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (SE): iPhone_4.0_64bit_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (11 Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (SE 2): iPhone12,8_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (12 mini): iPhone13,1_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (13 Pro): iPhone14,2_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (13 Pro Max): iPhone14,3_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (13 mini): iPhone14,4_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (13): iPhone14,5_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.3 (6s): iPhone_4.7_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (6s+): iPhone_5.5_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (SE): iPhone_4.0_64bit_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (11 Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (SE 2): iPhone12,8_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (12 mini): iPhone13,1_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (12 Pro Max): iPhone13,4_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (13 Pro): iPhone14,2_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (13 Pro Max): iPhone14,3_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (13 mini): iPhone14,4_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (13): iPhone14,5_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3.1 (6s): iPhone_4.7_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (6s+): iPhone_5.5_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (SE): iPhone_4.0_64bit_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (11 Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (SE 2): iPhone12,8_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (12 mini): iPhone13,1_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (13 Pro): iPhone14,2_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (13 Pro Max): iPhone14,3_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (13 mini): iPhone14,4_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (13): iPhone14,5_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.4 (6s): iPhone_4.7_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (6s+): iPhone_5.5_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (SE): iPhone_4.0_64bit_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (11 Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (SE 2): iPhone12,8_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (12 mini): iPhone13,1_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (12 Pro Max): iPhone13,4_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (13 Pro): iPhone14,2_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (13 Pro Max): iPhone14,3_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (13 mini): iPhone14,4_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (13): iPhone14,5_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (SE 3): iPhone14,6_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4.1 (6s): iPhone_4.7_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (6s+): iPhone_5.5_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (SE): iPhone_4.0_64bit_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (11 Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (SE 2): iPhone12,8_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (12 mini): iPhone13,1_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (13 Pro): iPhone14,2_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (13 Pro Max): iPhone14,3_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (13 mini): iPhone14,4_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (13): iPhone14,5_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (SE 3): iPhone14,6_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.5 (6s): iPhone_4.7_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (6s+): iPhone_5.5_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (SE): iPhone_4.0_64bit_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (11 Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (SE 2): iPhone12,8_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (12 mini): iPhone13,1_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (12 Pro Max): iPhone13,4_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (13 Pro): iPhone14,2_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (13 Pro Max): iPhone14,3_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (13 mini): iPhone14,4_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (13): iPhone14,5_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (SE 3): iPhone14,6_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.6 (6s): iPhone_4.7_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (6s+): iPhone_5.5_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (SE): iPhone_4.0_64bit_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (11 Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (SE 2): iPhone12,8_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (12 mini): iPhone13,1_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (12 Pro Max): iPhone13,4_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (13 Pro): iPhone14,2_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (13 Pro Max): iPhone14,3_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (13 mini): iPhone14,4_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (13): iPhone14,5_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (SE 3): iPhone14,6_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6.1 (6s): iPhone_4.7_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (6s+): iPhone_5.5_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (SE): iPhone_4.0_64bit_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (11 Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (SE 2): iPhone12,8_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (12 mini): iPhone13,1_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (13 Pro): iPhone14,2_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (13 Pro Max): iPhone14,3_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (13 mini): iPhone14,4_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (13): iPhone14,5_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (SE 3): iPhone14,6_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
12.5.6 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.5.6_16H71_Restore.ipsw
12.5.6 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.5.6_16H71_Restore.ipsw
12.5.6 (6+): iPhone_5.5_12.5.6_16H71_Restore.ipsw
12.5.6 (6): iPhone_4.7_12.5.6_16H71_Restore.ipsw
15.7 (6s): iPhone_4.7_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (6s+): iPhone_5.5_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (SE): iPhone_4.0_64bit_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7.1 (6s): iPhone_4.7_15.7.1_19H117_Restore.ipsw
15.7.1 (6s+): iPhone_5.5_15.7.1_19H117_Restore.ipsw
15.7.1 (SE): iPhone_4.0_64bit_15.7.1_19H117_Restore.ipsw
15.7.1 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.7.1_19H117_Restore.ipsw
15.7.1 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.7.1_19H117_Restore.ipsw
15.7.1 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_15.7.1_19H117_Restore.ipsw
15.7.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.7.1_19H117_Restore.ipsw
15.7.2 (6s): iPhone_4.7_15.7.2_19H218_Restore.ipsw
15.7.2 (6s+): iPhone_5.5_15.7.2_19H218_Restore.ipsw
15.7.2 (SE): iPhone_4.0_64bit_15.7.2_19H218_Restore.ipsw
15.7.2 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.7.2_19H218_Restore.ipsw
15.7.2 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.7.2_19H218_Restore.ipsw
15.7.2 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_15.7.2_19H218_Restore.ipsw
15.7.2 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.7.2_19H218_Restore.ipsw
15.7.3 (6s): iPhone_4.7_15.7.3_19H307_Restore.ipsw
15.7.3 (6s+): iPhone_5.5_15.7.3_19H307_Restore.ipsw
15.7.3 (SE): iPhone_4.0_64bit_15.7.3_19H307_Restore.ipsw
15.7.3 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.7.3_19H307_Restore.ipsw
15.7.3 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.7.3_19H307_Restore.ipsw
15.7.3 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_15.7.3_19H307_Restore.ipsw
15.7.3 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.7.3_19H307_Restore.ipsw
15.7.4 (6s): iPhone_4.7_15.7.4_19H321_Restore.ipsw
15.7.4 (6s+): iPhone_5.5_15.7.4_19H321_Restore.ipsw
15.7.4 (SE): iPhone_4.0_64bit_15.7.4_19H321_Restore.ipsw
15.7.4 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.7.4_19H321_Restore.ipsw
15.7.4 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.7.4_19H321_Restore.ipsw
15.7.4 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_15.7.4_19H321_Restore.ipsw
15.7.4 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.7.4_19H321_Restore.ipsw
15.7.5 (6s): iPhone_4.7_15.7.5_19H332_Restore.ipsw
15.7.5 (6s+): iPhone_5.5_15.7.5_19H332_Restore.ipsw
15.7.5 (SE): iPhone_4.0_64bit_15.7.5_19H332_Restore.ipsw
15.7.5 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.7.5_19H332_Restore.ipsw
15.7.5 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.7.5_19H332_Restore.ipsw
15.7.5 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_15.7.5_19H332_Restore.ipsw
15.7.5 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.7.5_19H332_Restore.ipsw
15.7.6 (6s): iPhone_4.7_15.7.6_19H349_Restore.ipsw
15.7.6 (6s+): iPhone_5.5_15.7.6_19H349_Restore.ipsw
15.7.6 (SE): iPhone_4.0_64bit_15.7.6_19H349_Restore.ipsw
15.7.6 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.7.6_19H349_Restore.ipsw
15.7.6 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.7.6_19H349_Restore.ipsw
15.7.6 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_15.7.6_19H349_Restore.ipsw
15.7.6 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.7.6_19H349_Restore.ipsw
15.7.7 (6s): iPhone_4.7_15.7.7_19H357_Restore.ipsw
15.7.7 (6s+): iPhone_5.5_15.7.7_19H357_Restore.ipsw
15.7.7 (SE): iPhone_4.0_64bit_15.7.7_19H357_Restore.ipsw
15.7.7 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.7.7_19H357_Restore.ipsw
15.7.7 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.7.7_19H357_Restore.ipsw
15.7.7 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_15.7.7_19H357_Restore.ipsw
15.7.7 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.7.7_19H357_Restore.ipsw
15.7.8 (6s): iPhone_4.7_15.7.8_19H364_Restore.ipsw
15.7.8 (6s+): iPhone_5.5_15.7.8_19H364_Restore.ipsw
15.7.8 (SE): iPhone_4.0_64bit_15.7.8_19H364_Restore.ipsw
15.7.8 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.7.8_19H364_Restore.ipsw
15.7.8 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.7.8_19H364_Restore.ipsw
15.7.8 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_15.7.8_19H364_Restore.ipsw
15.7.8 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.7.8_19H364_Restore.ipsw
15.7.9 (6s): iPhone_4.7_15.7.9_19H365_Restore.ipsw
15.7.9 (6s+): iPhone_5.5_15.7.9_19H365_Restore.ipsw
15.7.9 (SE): iPhone_4.0_64bit_15.7.9_19H365_Restore.ipsw
15.7.9 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.7.9_19H365_Restore.ipsw
15.7.9 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.7.9_19H365_Restore.ipsw
15.7.9 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_15.7.9_19H365_Restore.ipsw
15.7.9 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.7.9_19H365_Restore.ipsw
15.8 (6s): iPhone_4.7_15.8_19H370_Restore.ipsw
15.8 (6s+): iPhone_5.5_15.8_19H370_Restore.ipsw
15.8 (SE): iPhone_4.0_64bit_15.8_19H370_Restore.ipsw
15.8 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.8_19H370_Restore.ipsw
15.8 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.8_19H370_Restore.ipsw
15.8 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_15.8_19H370_Restore.ipsw
15.8 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.8_19H370_Restore.ipsw
15.8.2 (6s): iPhone_4.7_15.8.2_19H384_Restore.ipsw
15.8.2 (6s+): iPhone_5.5_15.8.2_19H384_Restore.ipsw
15.8.2 (SE): iPhone_4.0_64bit_15.8.2_19H384_Restore.ipsw
15.8.2 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.8.2_19H384_Restore.ipsw
15.8.2 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.8.2_19H384_Restore.ipsw
15.8.2 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_15.8.2_19H384_Restore.ipsw
15.8.2 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.8.2_19H384_Restore.ipsw
16.0 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (XR): iPhone11,8_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (11): iPhone12,1_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (SE 2): iPhone12,8_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (12 mini): iPhone13,1_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (12 Pro Max): iPhone13,4_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (13 Pro): iPhone14,2_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (13 Pro Max): iPhone14,3_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (13 mini): iPhone14,4_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (13): iPhone14,5_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (SE 3): iPhone14,6_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (14): iPhone14,7_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (14 Plus): iPhone14,8_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (14 Pro): iPhone15,2_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (14 Pro Max): iPhone15,3_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0.1 (14): iPhone14,7_16.0.1_20A371_Restore.ipsw
16.0.1 (14 Plus): iPhone14,8_16.0.1_20A371_Restore.ipsw
16.0.1 (14 Pro): iPhone15,2_16.0.1_20A371_Restore.ipsw
16.0.1 (14 Pro Max): iPhone15,3_16.0.1_20A371_Restore.ipsw
16.0.2 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (XR): iPhone11,8_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (11): iPhone12,1_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (SE 2): iPhone12,8_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (12 mini): iPhone13,1_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (12 Pro Max): iPhone13,4_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (13 Pro): iPhone14,2_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (13 Pro Max): iPhone14,3_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (13 mini): iPhone14,4_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (13): iPhone14,5_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (SE 3): iPhone14,6_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (14): iPhone14,7_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (14 Plus): iPhone14,8_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (14 Pro): iPhone15,2_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (14 Pro Max): iPhone15,3_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.3 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (XR): iPhone11,8_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (11): iPhone12,1_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (SE 2): iPhone12,8_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (12 mini): iPhone13,1_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (12 Pro Max): iPhone13,4_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (13 Pro): iPhone14,2_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (13 Pro Max): iPhone14,3_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (13 mini): iPhone14,4_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (13): iPhone14,5_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (SE 3): iPhone14,6_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (14): iPhone14,7_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (14 Plus): iPhone14,8_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (14 Pro): iPhone15,2_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (14 Pro Max): iPhone15,3_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.1 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (XR): iPhone11,8_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (11): iPhone12,1_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (SE 2): iPhone12,8_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (12 mini): iPhone13,1_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (13 Pro): iPhone14,2_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (13 Pro Max): iPhone14,3_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (13 mini): iPhone14,4_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (13): iPhone14,5_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (SE 3): iPhone14,6_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (14): iPhone14,7_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (14 Plus): iPhone14,8_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (14 Pro): iPhone15,2_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (14 Pro Max): iPhone15,3_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1.1 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (XR): iPhone11,8_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (11): iPhone12,1_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (SE 2): iPhone12,8_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (12 mini): iPhone13,1_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (13 Pro): iPhone14,2_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (13 Pro Max): iPhone14,3_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (13 mini): iPhone14,4_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (13): iPhone14,5_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (SE 3): iPhone14,6_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (14): iPhone14,7_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (14 Plus): iPhone14,8_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (14 Pro): iPhone15,2_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (14 Pro Max): iPhone15,3_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.2 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (XR): iPhone11,8_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (11): iPhone12,1_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (SE 2): iPhone12,8_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (12 mini): iPhone13,1_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (12 Pro Max): iPhone13,4_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (13 Pro): iPhone14,2_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (13 Pro Max): iPhone14,3_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (13 mini): iPhone14,4_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (13): iPhone14,5_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (SE 3): iPhone14,6_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (14): iPhone14,7_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (14 Plus): iPhone14,8_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (14 Pro): iPhone15,2_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (14 Pro Max): iPhone15,3_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.2 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (XR): iPhone11,8_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (11): iPhone12,1_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (SE 2): iPhone12,8_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (12 mini): iPhone13,1_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (12 Pro Max): iPhone13,4_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (13 Pro): iPhone14,2_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (13 Pro Max): iPhone14,3_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (13 mini): iPhone14,4_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (13): iPhone14,5_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (SE 3): iPhone14,6_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (14): iPhone14,7_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (14 Plus): iPhone14,8_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (14 Pro): iPhone15,2_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (14 Pro Max): iPhone15,3_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.3 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (XR): iPhone11,8_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (11): iPhone12,1_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (SE 2): iPhone12,8_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (12 mini): iPhone13,1_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (12 Pro Max): iPhone13,4_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (13 Pro): iPhone14,2_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (13 Pro Max): iPhone14,3_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (13 mini): iPhone14,4_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (13): iPhone14,5_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (SE 3): iPhone14,6_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (14): iPhone14,7_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (14 Plus): iPhone14,8_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (14 Pro): iPhone15,2_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (14 Pro Max): iPhone15,3_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3.1 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (XR): iPhone11,8_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (11): iPhone12,1_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (SE 2): iPhone12,8_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (12 mini): iPhone13,1_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (13 Pro): iPhone14,2_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (13 Pro Max): iPhone14,3_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (13 mini): iPhone14,4_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (13): iPhone14,5_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (SE 3): iPhone14,6_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (14): iPhone14,7_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (14 Plus): iPhone14,8_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (14 Pro): iPhone15,2_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (14 Pro Max): iPhone15,3_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.4 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (XS): iPhone11,2,iPhone11,6_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,6_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,6_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (XR): iPhone11,8_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (11): iPhone12,1_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (SE 2): iPhone12,8_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (12 mini): iPhone13,1_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (12 Pro Max): iPhone13,4_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (13 Pro): iPhone14,2_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (13 Pro Max): iPhone14,3_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (13 mini): iPhone14,4_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (13): iPhone14,5_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (SE 3): iPhone14,6_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (14): iPhone14,7_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (14 Plus): iPhone14,8_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (14 Pro): iPhone15,2_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (14 Pro Max): iPhone15,3_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4.1 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (XR): iPhone11,8_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (11): iPhone12,1_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (SE 2): iPhone12,8_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (12 mini): iPhone13,1_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (13 Pro): iPhone14,2_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (13 Pro Max): iPhone14,3_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (13 mini): iPhone14,4_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (13): iPhone14,5_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (SE 3): iPhone14,6_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (14): iPhone14,7_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (14 Plus): iPhone14,8_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (14 Pro): iPhone15,2_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (14 Pro Max): iPhone15,3_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.5 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (XR): iPhone11,8_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (11): iPhone12,1_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (SE 2): iPhone12,8_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (12 mini): iPhone13,1_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (12 Pro Max): iPhone13,4_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (13 Pro): iPhone14,2_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (13 Pro Max): iPhone14,3_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (13 mini): iPhone14,4_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (13): iPhone14,5_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (SE 3): iPhone14,6_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (14): iPhone14,7_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (14 Plus): iPhone14,8_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (14 Pro): iPhone15,2_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (14 Pro Max): iPhone15,3_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5.1 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (XR): iPhone11,8_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (11): iPhone12,1_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (SE 2): iPhone12,8_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (12 mini): iPhone13,1_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (13 Pro): iPhone14,2_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (13 Pro Max): iPhone14,3_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (13 mini): iPhone14,4_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (13): iPhone14,5_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (SE 3): iPhone14,6_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (14): iPhone14,7_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (14 Plus): iPhone14,8_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (14 Pro): iPhone15,2_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (14 Pro Max): iPhone15,3_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.6 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (XR): iPhone11,8_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (11): iPhone12,1_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (SE 2): iPhone12,8_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (12 mini): iPhone13,1_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (12 Pro Max): iPhone13,4_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (13 Pro): iPhone14,2_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (13 Pro Max): iPhone14,3_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (13 mini): iPhone14,4_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (13): iPhone14,5_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (SE 3): iPhone14,6_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (14): iPhone14,7_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (14 Plus): iPhone14,8_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (14 Pro): iPhone15,2_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (14 Pro Max): iPhone15,3_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6.1 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (XR): iPhone11,8_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (11): iPhone12,1_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (SE 2): iPhone12,8_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (12 mini): iPhone13,1_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (13 Pro): iPhone14,2_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (13 Pro Max): iPhone14,3_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (13 mini): iPhone14,4_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (13): iPhone14,5_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (SE 3): iPhone14,6_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (14): iPhone14,7_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (14 Plus): iPhone14,8_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (14 Pro): iPhone15,2_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (14 Pro Max): iPhone15,3_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.7 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_16.7_20H19_Restore.ipsw
16.7 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_16.7_20H19_Restore.ipsw
16.7 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_16.7_20H19_Restore.ipsw
16.7 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_16.7_20H19_Restore.ipsw
16.7 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.7_20H19_Restore.ipsw
16.7 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.7_20H19_Restore.ipsw
16.7.1 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_16.7.1_20H30_Restore.ipsw
16.7.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_16.7.1_20H30_Restore.ipsw
16.7.1 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_16.7.1_20H30_Restore.ipsw
16.7.1 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_16.7.1_20H30_Restore.ipsw
16.7.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.7.1_20H30_Restore.ipsw
16.7.1 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.7.1_20H30_Restore.ipsw
16.7.2 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_16.7.2_20H115_Restore.ipsw
16.7.2 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_16.7.2_20H115_Restore.ipsw
16.7.2 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_16.7.2_20H115_Restore.ipsw
16.7.2 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_16.7.2_20H115_Restore.ipsw
16.7.2 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.7.2_20H115_Restore.ipsw
16.7.2 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.7.2_20H115_Restore.ipsw
16.7.3 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_16.7.3_20H232_Restore.ipsw
16.7.3 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_16.7.3_20H232_Restore.ipsw
16.7.3 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_16.7.3_20H232_Restore.ipsw
16.7.3 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_16.7.3_20H232_Restore.ipsw
16.7.3 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.7.3_20H232_Restore.ipsw
16.7.3 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.7.3_20H232_Restore.ipsw
16.7.4 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_16.7.4_20H240_Restore.ipsw
16.7.4 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_16.7.4_20H240_Restore.ipsw
16.7.4 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_16.7.4_20H240_Restore.ipsw
16.7.4 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_16.7.4_20H240_Restore.ipsw
16.7.4 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.7.4_20H240_Restore.ipsw
16.7.4 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.7.4_20H240_Restore.ipsw
16.7.5 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_16.7.5_20H307_Restore.ipsw
16.7.5 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_16.7.5_20H307_Restore.ipsw
16.7.5 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_16.7.5_20H307_Restore.ipsw
16.7.5 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_16.7.5_20H307_Restore.ipsw
16.7.5 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.7.5_20H307_Restore.ipsw
16.7.5 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.7.5_20H307_Restore.ipsw
16.7.6 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_16.7.6_20H320_Restore.ipsw
16.7.6 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_16.7.6_20H320_Restore.ipsw
16.7.6 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_16.7.6_20H320_Restore.ipsw
16.7.6 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_16.7.6_20H320_Restore.ipsw
16.7.6 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.7.6_20H320_Restore.ipsw
16.7.6 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.7.6_20H320_Restore.ipsw
16.7.7 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_16.7.7_20H330_Restore.ipsw
16.7.7 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_16.7.7_20H330_Restore.ipsw
16.7.7 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_16.7.7_20H330_Restore.ipsw
16.7.7 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_16.7.7_20H330_Restore.ipsw
16.7.7 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.7.7_20H330_Restore.ipsw
16.7.7 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.7.7_20H330_Restore.ipsw
17.0 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (XR): iPhone11,8_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (11): iPhone12,1_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (SE 2): iPhone12,8_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (12 mini): iPhone13,1_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (12 Pro Max): iPhone13,4_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (13 Pro): iPhone14,2_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (13 Pro Max): iPhone14,3_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (13 mini): iPhone14,4_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (13): iPhone14,5_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (SE 3): iPhone14,6_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (14): iPhone14,7_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (14 Plus): iPhone14,8_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (14 Pro): iPhone15,2_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (14 Pro Max): iPhone15,3_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.0.1_21A340_Restore.ipsw
17.0.1 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.0.1_21A340_Restore.ipsw
17.0.1 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.0.1_21A340_Restore.ipsw
17.0.1 (XR): iPhone11,8_17.0.1_21A340_Restore.ipsw
17.0.1 (11): iPhone12,1_17.0.1_21A340_Restore.ipsw
17.0.1 (11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_17.0.1_21A340_Restore.ipsw
17.0.1 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_17.0.1_21A340_Restore.ipsw
17.0.1 (SE 2): iPhone12,8_17.0.1_21A340_Restore.ipsw
17.0.1 (12 mini): iPhone13,1_17.0.1_21A340_Restore.ipsw
17.0.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_17.0.1_21A340_Restore.ipsw
17.0.1 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_17.0.1_21A340_Restore.ipsw
17.0.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_17.0.1_21A340_Restore.ipsw
17.0.1 (13 Pro): iPhone14,2_17.0.1_21A340_Restore.ipsw
17.0.1 (13 Pro Max): iPhone14,3_17.0.1_21A340_Restore.ipsw
17.0.1 (13 mini): iPhone14,4_17.0.1_21A340_Restore.ipsw
17.0.1 (13): iPhone14,5_17.0.1_21A340_Restore.ipsw
17.0.1 (SE 3): iPhone14,6_17.0.1_21A340_Restore.ipsw
17.0.1 (14): iPhone14,7_17.0.1_21A340_Restore.ipsw
17.0.1 (14 Plus): iPhone14,8_17.0.1_21A340_Restore.ipsw
17.0.1 (14 Pro): iPhone15,2_17.0.1_21A340_Restore.ipsw
17.0.1 (14 Pro Max): iPhone15,3_17.0.1_21A340_Restore.ipsw
17.0.2 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.0.2_21A351_Restore.ipsw
17.0.2 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.0.2_21A351_Restore.ipsw
17.0.2 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.0.2_21A351_Restore.ipsw
17.0.2 (XR): iPhone11,8_17.0.2_21A351_Restore.ipsw
17.0.2 (11): iPhone12,1_17.0.2_21A351_Restore.ipsw
17.0.2 (11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_17.0.2_21A351_Restore.ipsw
17.0.2 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_17.0.2_21A351_Restore.ipsw
17.0.2 (SE 2): iPhone12,8_17.0.2_21A351_Restore.ipsw
17.0.2 (12 mini): iPhone13,1_17.0.2_21A351_Restore.ipsw
17.0.2 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_17.0.2_21A351_Restore.ipsw
17.0.2 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_17.0.2_21A351_Restore.ipsw
17.0.2 (12 Pro Max): iPhone13,4_17.0.2_21A351_Restore.ipsw
17.0.2 (13 Pro): iPhone14,2_17.0.2_21A351_Restore.ipsw
17.0.2 (13 Pro Max): iPhone14,3_17.0.2_21A351_Restore.ipsw
17.0.2 (13 mini): iPhone14,4_17.0.2_21A351_Restore.ipsw
17.0.2 (13): iPhone14,5_17.0.2_21A351_Restore.ipsw
17.0.2 (SE 3): iPhone14,6_17.0.2_21A351_Restore.ipsw
17.0.2 (14): iPhone14,7_17.0.2_21A351_Restore.ipsw
17.0.2 (14 Plus): iPhone14,8_17.0.2_21A351_Restore.ipsw
17.0.2 (14 Pro): iPhone15,2_17.0.2_21A351_Restore.ipsw
17.0.2 (14 Pro Max): iPhone15,3_17.0.2_21A351_Restore.ipsw
17.0.2 (15): iPhone15,4_17.0.2_21A350_Restore.ipsw
17.0.2 (15 Plus): iPhone15,5_17.0.2_21A350_Restore.ipsw
17.0.2 (15 Pro): iPhone16,1_17.0.2_21A350_Restore.ipsw
17.0.2 (15 Pro Max): iPhone16,2_17.0.2_21A350_Restore.ipsw
17.0.3 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.0.3_21A360_Restore.ipsw
17.0.3 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.0.3_21A360_Restore.ipsw
17.0.3 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.0.3_21A360_Restore.ipsw
17.0.3 (XR): iPhone11,8_17.0.3_21A360_Restore.ipsw
17.0.3 (11): iPhone12,1_17.0.3_21A360_Restore.ipsw
17.0.3 (11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_17.0.3_21A360_Restore.ipsw
17.0.3 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_17.0.3_21A360_Restore.ipsw
17.0.3 (SE 2): iPhone12,8_17.0.3_21A360_Restore.ipsw
17.0.3 (12 mini): iPhone13,1_17.0.3_21A360_Restore.ipsw
17.0.3 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_17.0.3_21A360_Restore.ipsw
17.0.3 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_17.0.3_21A360_Restore.ipsw
17.0.3 (12 Pro Max): iPhone13,4_17.0.3_21A360_Restore.ipsw
17.0.3 (13 Pro): iPhone14,2_17.0.3_21A360_Restore.ipsw
17.0.3 (13 Pro Max): iPhone14,3_17.0.3_21A360_Restore.ipsw
17.0.3 (13 mini): iPhone14,4_17.0.3_21A360_Restore.ipsw
17.0.3 (13): iPhone14,5_17.0.3_21A360_Restore.ipsw
17.0.3 (SE 3): iPhone14,6_17.0.3_21A360_Restore.ipsw
17.0.3 (14): iPhone14,7_17.0.3_21A360_Restore.ipsw
17.0.3 (14 Plus): iPhone14,8_17.0.3_21A360_Restore.ipsw
17.0.3 (14 Pro): iPhone15,2_17.0.3_21A360_Restore.ipsw
17.0.3 (14 Pro Max): iPhone15,3_17.0.3_21A360_Restore.ipsw
17.0.3 (15): iPhone15,4_17.0.3_21A360_Restore.ipsw
17.0.3 (15 Plus): iPhone15,5_17.0.3_21A360_Restore.ipsw
17.0.3 (15 Pro): iPhone16,1_17.0.3_21A360_Restore.ipsw
17.0.3 (15 Pro Max): iPhone16,2_17.0.3_21A360_Restore.ipsw
17.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.1_21B74_Restore.ipsw
17.1 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.1_21B74_Restore.ipsw
17.1 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.1_21B74_Restore.ipsw
17.1 (XR): iPhone11,8_17.1_21B74_Restore.ipsw
17.1 (11): iPhone12,1_17.1_21B74_Restore.ipsw
17.1 (11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_17.1_21B74_Restore.ipsw
17.1 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_17.1_21B74_Restore.ipsw
17.1 (SE 2): iPhone12,8_17.1_21B74_Restore.ipsw
17.1 (12 mini): iPhone13,1_17.1_21B74_Restore.ipsw
17.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_17.1_21B74_Restore.ipsw
17.1 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_17.1_21B74_Restore.ipsw
17.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_17.1_21B74_Restore.ipsw
17.1 (13 Pro): iPhone14,2_17.1_21B74_Restore.ipsw
17.1 (13 Pro Max): iPhone14,3_17.1_21B74_Restore.ipsw
17.1 (13 mini): iPhone14,4_17.1_21B74_Restore.ipsw
17.1 (13): iPhone14,5_17.1_21B74_Restore.ipsw
17.1 (SE 3): iPhone14,6_17.1_21B74_Restore.ipsw
17.1 (14): iPhone14,7_17.1_21B74_Restore.ipsw
17.1 (14 Plus): iPhone14,8_17.1_21B74_Restore.ipsw
17.1 (14 Pro): iPhone15,2_17.1_21B74_Restore.ipsw
17.1 (14 Pro Max): iPhone15,3_17.1_21B74_Restore.ipsw
17.1 (15): iPhone15,4_17.1_21B80_Restore.ipsw
17.1 (15 Plus): iPhone15,5_17.1_21B80_Restore.ipsw
17.1 (15 Pro): iPhone16,1_17.1_21B80_Restore.ipsw
17.1 (15 Pro Max): iPhone16,2_17.1_21B80_Restore.ipsw

17.1.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.1.1_21B91_Restore.ipsw
17.1.1 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.1.1_21B91_Restore.ipsw
17.1.1 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.1.1_21B91_Restore.ipsw
17.1.1 (XR): iPhone11,8_17.1.1_21B91_Restore.ipsw
17.1.1 (11): iPhone12,1_17.1.1_21B91_Restore.ipsw
17.1.1 (11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_17.1.1_21B91_Restore.ipsw
17.1.1 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_17.1.1_21B91_Restore.ipsw
17.1.1 (SE 2): iPhone12,8_17.1.1_21B91_Restore.ipsw
17.1.1 (12 mini): iPhone13,1_17.1.1_21B91_Restore.ipsw
17.1.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_17.1.1_21B91_Restore.ipsw
17.1.1 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_17.1.1_21B91_Restore.ipsw
17.1.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_17.1.1_21B91_Restore.ipsw
17.1.1 (13 Pro): iPhone14,2_17.1.1_21B91_Restore.ipsw
17.1.1 (13 Pro Max): iPhone14,3_17.1.1_21B91_Restore.ipsw
17.1.1 (13 mini): iPhone14,4_17.1.1_21B91_Restore.ipsw
17.1.1 (13): iPhone14,5_17.1.1_21B91_Restore.ipsw
17.1.1 (SE 3): iPhone14,6_17.1.1_21B91_Restore.ipsw
17.1.1 (14): iPhone14,7_17.1.1_21B91_Restore.ipsw
17.1.1 (14 Plus): iPhone14,8_17.1.1_21B91_Restore.ipsw
17.1.1 (14 Pro): iPhone15,2_17.1.1_21B91_Restore.ipsw
17.1.1 (14 Pro Max): iPhone15,3_17.1.1_21B91_Restore.ipsw
17.1.1 (15): iPhone15,4_17.1.1_21B91_Restore.ipsw
17.1.1 (15 Plus): iPhone15,5_17.1.1_21B91_Restore.ipsw
17.1.1 (15 Pro): iPhone16,1_17.1.1_21B91_Restore.ipsw
17.1.1 (15 Pro Max): iPhone16,2_17.1.1_21B91_Restore.ipsw
17.1.2 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.1.2_21B101_Restore.ipsw
17.1.2 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.1.2_21B101_Restore.ipsw
17.1.2 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.1.2_21B101_Restore.ipsw
17.1.2 (XR): iPhone11,8_17.1.2_21B101_Restore.ipsw
17.1.2 (11): iPhone12,1_17.1.2_21B101_Restore.ipsw
17.1.2 (11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_17.1.2_21B101_Restore.ipsw
17.1.2 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_17.1.2_21B101_Restore.ipsw
17.1.2 (SE 2): iPhone12,8_17.1.2_21B101_Restore.ipsw
17.1.2 (12 mini): iPhone13,1_17.1.2_21B101_Restore.ipsw
17.1.2 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_17.1.2_21B101_Restore.ipsw
17.1.2 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_17.1.2_21B101_Restore.ipsw
17.1.2 (12 Pro Max): iPhone13,4_17.1.2_21B101_Restore.ipsw
17.1.2 (13 Pro): iPhone14,2_17.1.2_21B101_Restore.ipsw
17.1.2 (13 Pro Max): iPhone14,3_17.1.2_21B101_Restore.ipsw
17.1.2 (13 mini): iPhone14,4_17.1.2_21B101_Restore.ipsw
17.1.2 (13): iPhone14,5_17.1.2_21B101_Restore.ipsw
17.1.2 (SE 3): iPhone14,6_17.1.2_21B101_Restore.ipsw
17.1.2 (14): iPhone14,7_17.1.2_21B101_Restore.ipsw
17.1.2 (14 Plus): iPhone14,8_17.1.2_21B101_Restore.ipsw
17.1.2 (14 Pro): iPhone15,2_17.1.2_21B101_Restore.ipsw
17.1.2 (14 Pro Max): iPhone15,3_17.1.2_21B101_Restore.ipsw
17.1.2 (15): iPhone15,4_17.1.2_21B101_Restore.ipsw
17.1.2 (15 Plus): iPhone15,5_17.1.2_21B101_Restore.ipsw
17.1.2 (15 Pro): iPhone16,1_17.1.2_21B101_Restore.ipsw
17.1.2 (15 Pro Max): iPhone16,2_17.1.2_21B101_Restore.ipsw
17.2 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.2_21C62_Restore.ipsw
17.2 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.2_21C62_Restore.ipsw
17.2 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.2_21C62_Restore.ipsw
17.2 (XR): iPhone11,8_17.2_21C62_Restore.ipsw
17.2 (11): iPhone12,1_17.2_21C62_Restore.ipsw
17.2 (11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_17.2_21C62_Restore.ipsw
17.2 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_17.2_21C62_Restore.ipsw
17.2 (SE 2): iPhone12,8_17.2_21C62_Restore.ipsw
17.2 (12 mini): iPhone13,1_17.2_21C62_Restore.ipsw
17.2 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_17.2_21C62_Restore.ipsw
17.2 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_17.2_21C62_Restore.ipsw
17.2 (12 Pro Max): iPhone13,4_17.2_21C62_Restore.ipsw
17.2 (13 Pro): iPhone14,2_17.2_21C62_Restore.ipsw
17.2 (13 Pro Max): iPhone14,3_17.2_21C62_Restore.ipsw
17.2 (13 mini): iPhone14,4_17.2_21C62_Restore.ipsw
17.2 (13): iPhone14,5_17.2_21C62_Restore.ipsw
17.2 (SE 3): iPhone14,6_17.2_21C62_Restore.ipsw
17.2 (14): iPhone14,7_17.2_21C62_Restore.ipsw
17.2 (14 Plus): iPhone14,8_17.2_21C62_Restore.ipsw
17.2 (14 Pro): iPhone15,2_17.2_21C62_Restore.ipsw
17.2 (14 Pro Max): iPhone15,3_17.2_21C62_Restore.ipsw
17.2 (15): iPhone15,4_17.2_21C62_Restore.ipsw
17.2 (15 Plus): iPhone15,5_17.2_21C62_Restore.ipsw
17.2 (15 Pro): iPhone16,1_17.2_21C62_Restore.ipsw
17.2 (15 Pro Max): iPhone16,2_17.2_21C62_Restore.ipsw
17.2.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.2.1_21C66_Restore.ipsw
17.2.1 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.2.1_21C66_Restore.ipsw
17.2.1 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.2.1_21C66_Restore.ipsw
17.2.1 (XR): iPhone11,8_17.2.1_21C66_Restore.ipsw
17.2.1 (11): iPhone12,1_17.2.1_21C66_Restore.ipsw
17.2.1 (11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_17.2.1_21C66_Restore.ipsw
17.2.1 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_17.2.1_21C66_Restore.ipsw
17.2.1 (SE 2): iPhone12,8_17.2.1_21C66_Restore.ipsw
17.2.1 (12 mini): iPhone13,1_17.2.1_21C66_Restore.ipsw
17.2.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_17.2.1_21C66_Restore.ipsw
17.2.1 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_17.2.1_21C66_Restore.ipsw
17.2.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_17.2.1_21C66_Restore.ipsw
17.2.1 (13 Pro): iPhone14,2_17.2.1_21C66_Restore.ipsw
17.2.1 (13 Pro Max): iPhone14,3_17.2.1_21C66_Restore.ipsw
17.2.1 (13 mini): iPhone14,4_17.2.1_21C66_Restore.ipsw
17.2.1 (13): iPhone14,5_17.2.1_21C66_Restore.ipsw
17.2.1 (SE 3): iPhone14,6_17.2.1_21C66_Restore.ipsw
17.2.1 (14): iPhone14,7_17.2.1_21C66_Restore.ipsw
17.2.1 (14 Plus): iPhone14,8_17.2.1_21C66_Restore.ipsw
17.2.1 (14 Pro): iPhone15,2_17.2.1_21C66_Restore.ipsw
17.2.1 (14 Pro Max): iPhone15,3_17.2.1_21C66_Restore.ipsw
17.2.1 (15): iPhone15,4_17.2.1_21C66_Restore.ipsw
17.2.1 (15 Plus): iPhone15,5_17.2.1_21C66_Restore.ipsw
17.2.1 (15 Pro): iPhone16,1_17.2.1_21C66_Restore.ipsw
17.2.1 (15 Pro Max): iPhone16,2_17.2.1_21C66_Restore.ipsw
17.3 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.3_21D50_Restore.ipsw
17.3 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.3_21D50_Restore.ipsw
17.3 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.3_21D50_Restore.ipsw
17.3 (XR): iPhone11,8_17.3_21D50_Restore.ipsw
17.3 (11): iPhone12,1_17.3_21D50_Restore.ipsw
17.3 (11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_17.3_21D50_Restore.ipsw
17.3 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_17.3_21D50_Restore.ipsw
17.3 (SE 2): iPhone12,8_17.3_21D50_Restore.ipsw
17.3 (12 mini): iPhone13,1_17.3_21D50_Restore.ipsw
17.3 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_17.3_21D50_Restore.ipsw
17.3 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_17.3_21D50_Restore.ipsw
17.3 (12 Pro Max): iPhone13,4_17.3_21D50_Restore.ipsw
17.3 (13 Pro): iPhone14,2_17.3_21D50_Restore.ipsw
17.3 (13 Pro Max): iPhone14,3_17.3_21D50_Restore.ipsw
17.3 (13 mini): iPhone14,4_17.3_21D50_Restore.ipsw
17.3 (13): iPhone14,5_17.3_21D50_Restore.ipsw
17.3 (SE 3): iPhone14,6_17.3_21D50_Restore.ipsw
17.3 (14): iPhone14,7_17.3_21D50_Restore.ipsw
17.3 (14 Plus): iPhone14,8_17.3_21D50_Restore.ipsw
17.3 (14 Pro): iPhone15,2_17.3_21D50_Restore.ipsw
17.3 (14 Pro Max): iPhone15,3_17.3_21D50_Restore.ipsw
17.3 (15): iPhone15,4_17.3_21D50_Restore.ipsw
17.3 (15 Plus): iPhone15,5_17.3_21D50_Restore.ipsw
17.3 (15 Pro): iPhone16,1_17.3_21D50_Restore.ipsw
17.3 (15 Pro Max): iPhone16,2_17.3_21D50_Restore.ipsw
17.3.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.3.1_21D61_Restore.ipsw
17.3.1 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.3.1_21D61_Restore.ipsw
17.3.1 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.3.1_21D61_Restore.ipsw
17.3.1 (XR): iPhone11,8_17.3.1_21D61_Restore.ipsw
17.3.1 (11): iPhone12,1_17.3.1_21D61_Restore.ipsw
17.3.1 (11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_17.3.1_21D61_Restore.ipsw
17.3.1 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_17.3.1_21D61_Restore.ipsw
17.3.1 (SE 2): iPhone12,8_17.3.1_21D61_Restore.ipsw
17.3.1 (12 mini): iPhone13,1_17.3.1_21D61_Restore.ipsw
17.3.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_17.3.1_21D61_Restore.ipsw
17.3.1 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_17.3.1_21D61_Restore.ipsw
17.3.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_17.3.1_21D61_Restore.ipsw
17.3.1 (13 Pro): iPhone14,2_17.3.1_21D61_Restore.ipsw
17.3.1 (13 Pro Max): iPhone14,3_17.3.1_21D61_Restore.ipsw
17.3.1 (13 mini): iPhone14,4_17.3.1_21D61_Restore.ipsw
17.3.1 (13): iPhone14,5_17.3.1_21D61_Restore.ipsw
17.3.1 (SE 3): iPhone14,6_17.3.1_21D61_Restore.ipsw
17.3.1 (14): iPhone14,7_17.3.1_21D61_Restore.ipsw
17.3.1 (14 Plus): iPhone14,8_17.3.1_21D61_Restore.ipsw
17.3.1 (14 Pro): iPhone15,2_17.3.1_21D61_Restore.ipsw
17.3.1 (14 Pro Max): iPhone15,3_17.3.1_21D61_Restore.ipsw
17.3.1 (15): iPhone15,4_17.3.1_21D61_Restore.ipsw
17.3.1 (15 Plus): iPhone15,5_17.3.1_21D61_Restore.ipsw
17.3.1 (15 Pro): iPhone16,1_17.3.1_21D61_Restore.ipsw
17.3.1 (15 Pro Max): iPhone16,2_17.3.1_21D61_Restore.ipsw
17.4 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.4_21E219_Restore.ipsw
17.4 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.4_21E219_Restore.ipsw
17.4 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.4_21E219_Restore.ipsw
17.4 (XR): iPhone11,8_17.4_21E219_Restore.ipsw
17.4 (11): iPhone12,1_17.4_21E219_Restore.ipsw
17.4 (11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_17.4_21E219_Restore.ipsw
17.4 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_17.4_21E219_Restore.ipsw
17.4 (SE 2): iPhone12,8_17.4_21E219_Restore.ipsw
17.4 (12 mini): iPhone13,1_17.4_21E219_Restore.ipsw
17.4 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_17.4_21E219_Restore.ipsw
17.4 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_17.4_21E219_Restore.ipsw
17.4 (12 Pro Max): iPhone13,4_17.4_21E219_Restore.ipsw
17.4 (13 Pro): iPhone14,2_17.4_21E219_Restore.ipsw
17.4 (13 Pro Max): iPhone14,3_17.4_21E219_Restore.ipsw
17.4 (13 mini): iPhone14,4_17.4_21E219_Restore.ipsw
17.4 (13): iPhone14,5_17.4_21E219_Restore.ipsw
17.4 (SE 3): iPhone14,6_17.4_21E219_Restore.ipsw
17.4 (14): iPhone14,7_17.4_21E219_Restore.ipsw
17.4 (14 Plus): iPhone14,8_17.4_21E219_Restore.ipsw
17.4 (14 Pro): iPhone15,2_17.4_21E219_Restore.ipsw
17.4 (14 Pro Max): iPhone15,3_17.4_21E219_Restore.ipsw
17.4 (15): iPhone15,4_17.4_21E219_Restore.ipsw
17.4 (15 Plus): iPhone15,5_17.4_21E219_Restore.ipsw
17.4 (15 Pro): iPhone16,1_17.4_21E219_Restore.ipsw
17.4 (15 Pro Max): iPhone16,2_17.4_21E219_Restore.ipsw
17.4.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (XR): iPhone11,8_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (11): iPhone12,1_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (SE 2): iPhone12,8_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (12 mini): iPhone13,1_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (13 Pro): iPhone14,2_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (13 Pro Max): iPhone14,3_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (13 mini): iPhone14,4_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (13): iPhone14,5_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (SE 3): iPhone14,6_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (14): iPhone14,7_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (14 Plus): iPhone14,8_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (14 Pro): iPhone15,2_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (14 Pro Max): iPhone15,3_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (15): iPhone15,4_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (15 Plus): iPhone15,5_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (15 Pro): iPhone16,1_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (15 Pro Max): iPhone16,2_17.4.1_21E237_Restore.ipsw

Chú ý: Tất cả các Firmware sẽ được cập nhật sớm nhất.

Tổng số điểm của bài viết là: 188 trong 40 đánh giá

Xếp hạng: 4.7 - 40 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Tên miền Quốc tế

.com Miễn phí 344.000 đ 249.000 đ (Áp dụng năm đầu tiên) 344.000 đ 268.000 đ .net Miễn phí 379.000 đ 349.000 đ (Áp dụng năm đầu tiên) 379.000 đ 347.000 đ .org Miễn phí 339.000 đ 250.000 đ (Chỉ...

Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay1,936
  • Tháng hiện tại68,606
  • Tổng lượt truy cập8,240,531
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây