Tổng hợp tất cả Firmware gốc IOS cho IPad

Thứ năm - 23/07/2015 07:16
Dưới đây bạn có thể tìm thấy các liên kết trực tiếp đến tập tin Firmware iPad cho tất cả các phiên bản phần mềm phát hành.
Tổng hợp tất cả Firmware gốc IOS cho IPad
Xin lưu ý rằng nếu bạn sử dụng Safari, bạn phải vô hiệu hóa tính năng tự động giải nén. Nó có thể được dễ dàng hơn để chỉ cần sử dụng trình duyệt Firefox hoặc chrome.

Latest:
17.4.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad Air 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2022_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad Air 5 Cellular): iPad_Spring_2022_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad 10 Wi-Fi): iPad_Fall_2022_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad 10 Cellular): iPad_Fall_2022_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 4th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad Pro 11 Cellular 4th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 6th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_17.4.1_21E237_Restore.ipsw
17.4.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 6th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_17.4.1_21E237_Restore.ipsw

Full List:
3.2.0: iPad1,1_3.2_7B367_Restore.ipsw
3.2.1: iPad1,1_3.2.1_7B405_Restore.ipsw
3.2.2: iPad1,1_3.2.2_7B500_Restore.ipsw
4.2.1: iPad1,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
4.3.0 (iPad 1): iPad1,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
4.3.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3_8F191_Restore.ipsw
4.3.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3_8F191_Restore.ipsw
4.3.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3_8F191_Restore.ipsw
4.3.1 (iPad 1): iPad1,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
4.3.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
4.3.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
4.3.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
4.3.2 (iPad 1): iPad1,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
4.3.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
4.3.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
4.3.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.2_8H8_Restore.ipsw
4.3.3 (iPad 1): iPad1,1_4.3.3_8J3_Restore.ipsw
4.3.3 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
4.3.3 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
4.3.3 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
4.3.4 (iPad 1): iPad1,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
4.3.4 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
4.3.4 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
4.3.4 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
4.3.5 (iPad 1): iPad1,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
4.3.5 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
4.3.5 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
4.3.5 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
5.0 (iPad 1): iPad1,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0.1 (iPad 1): iPad1,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.1.0 (iPad 1): iPad1,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (iPad 2 Unknown): iPad2,4_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.1 (iPad 1): iPad1,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (iPad 2 New): iPad2,4_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
6.0.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPad 2 New): iPad2,4_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_6.0_10A406_Restore.ipsw
6.0.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPad 3,4): iPad3,4_6.0_10A407_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad 2 New): iPad2,4_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_6.0.1_10A8426_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_6.0.1_10A8426_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad 4): iPad3,5_6.0.1_10A8426_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad 4): iPad3,6_6.0.1_10A8426_Restore.ipsw
6.0.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_6.0.2_10A550_Restore.ipsw
6.0.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_6.0.2_10A8500_Restore.ipsw
6.0.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_6.0.2_10A8500_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad 2 New): iPad2,4_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPad 2 New): iPad2,4_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_6.1.2_10B147_Restore.ipsw
6.1.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_6.1.2_10B147_Restore.ipsw
6.1.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_6.1.2_10B147_Restore.ipsw
6.1.2 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_6.1.2_10B147_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad 2 New): iPad2,4_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad Mini GSM): iPad2,6_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad 4 GSM): iPad3,5_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
7.0.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (iPad 2 New): iPad2,4_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad 2 New): iPad2,4_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.3 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (iPad Air Cellular): iPad4,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad 2 New): iPad2,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad Air Cellular): iPad4,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad 2 New): iPad2,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad Air Cellular): iPad4,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad 2 New): iPad2,4_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad Air Cellular): iPad4,2_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad Air Unknown): iPad4,3_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad Mini 2 Unknown): iPad4,6_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad 2 New): iPad2,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad Air Cellular): iPad4,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad Air China): iPad4,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad 2 New): iPad2,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad Air Cellular): iPad4,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad Air China): iPad4,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad 2 New): iPad2,4_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad Air China): iPad4,3_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad 2 New): iPad2,4_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad Air China): iPad4,3_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad 2 New): iPad2,4_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad Air China): iPad4,3_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad 2 New): iPad2,4_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Air China): iPad4,3_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 2 New): iPad2,4_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Air China): iPad4,3_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad 2 New): iPad2,4_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Air China): iPad4,3_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad 2 New): iPad2,4_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Air China): iPad4,3_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad 2 New): iPad2,4_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Air China): iPad4,3_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad 2 New): iPad2,4_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Air China): iPad4,3_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad 2 New): iPad2,4_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Air China): iPad4,3_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad 2 New): iPad2,4_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Air China): iPad4,3_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
9.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad 2 New): iPad2,4_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Air China): iPad4,3_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.0_13A340_Restore.ipsw
9.0 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.0_13A340_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad 2 New): iPad2,4_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Air China): iPad4,3_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad 2 New): iPad2,4_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Air China): iPad4,3_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad 2 New): iPad2,4_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Air China): iPad4,3_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (): iPad6,7_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (): iPad6,8_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad 2 New): iPad2,4_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Air China): iPad4,3_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad 2 New): iPad2,4_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Air China): iPad4,3_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
9.3 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad 2 New): iPad2,4_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Air China): iPad4,3_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPad6,3_9.3_13E234_Restore.ipsw
9.3 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPad6,4_9.3_13E234_Restore.ipsw
9.3 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.3_13E236_Restore.ipsw
9.3 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad 2 New): iPad2,4_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad Air China): iPad4,3_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad 2 New): iPad2,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Air China): iPad4,3_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPad6,3_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPad6,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad 2 New): iPad2,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Air China): iPad4,3_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPad6,3_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPad6,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPad6,3_9.3.2_13F72_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPad6,4_9.3.2_13F72_Restore.ipsw

9.3.3 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad 2 New): iPad2,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Air China): iPad4,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPad6,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPad6,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad 2 New): iPad2,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Air China): iPad4,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPad6,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPad6,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad 2 New): iPad2,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Air China): iPad4,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPad6,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPad6,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Air China): iPad_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Air China): iPad_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (1.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1 (iPad Air China): iPad_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Air China): iPad_64bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Air China): iPad_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Air China): iPad_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Air China): iPad_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.3 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw 
10.3 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw 
10.3 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw 
10.3 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw 
10.3 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw 
10.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw 
10.3 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw 
10.3 (iPad Air China): iPad_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw 
10.3 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw 
10.3 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.3_14E277_Restore.ipsw 
10.3 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.3_14E277_Restore.ipsw 
10.3 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.3_14E277_Restore.ipsw 
10.3 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.3_14E277_Restore.ipsw 
10.3 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.3_14E277_Restore.ipsw 
10.3 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.3_14E277_Restore.ipsw 
10.3 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.3_14E277_Restore.ipsw 
10.3 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.3_14E277_Restore.ipsw 
10.3 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.3_14E277_Restore.ipsw 
10.3 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.3_14E277_Restore.ipsw 
10.3 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.3_14E277_Restore.ipsw 
10.3 (iPad 5 Wi-F): iPad_6,11_iPad_6,12_10.3_14E277_Restore.ipsw 
10.3 (iPad 5 Cellular): iPad_6,11_iPad_6,12_10.3_14E277_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Air China): iPad_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad 5 Cellular): iPad_6,11_iPad_6,12_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_6,11_iPad_6,12_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Air China): iPad_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.3.2_14F91_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad 5 Cellular): iPad_6,11_iPad_6,12_10.3.2_14F90_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_6,11_iPad_6,12_10.3.2_14F90_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Air China): iPad_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_6,11_iPad_6,12_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad 5 Cellular): iPad_6,11_iPad_6,12_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_7,1_iPad_7,2_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_7,1_iPad_7,2_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_7,3_iPad_7,4_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_7,3_iPad_7,4_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
11 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Air China): iPad_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.0_15A372_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Air China): iPad_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Air China): iPad_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.3 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (6+): iPhone_5.5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (6): iPhone_4.7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (6s): iPhone_4.7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (6s+): iPhone_5.5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (SE): iPhone_4.0_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (7 GSM+CDMA): iPhone_7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (7+ GSM+CDMA): iPhone_7Plus_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (7 GSM): iPhone_7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (7+ GSM): iPhone_7Plus_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (8 GSM+CDMA): iPhone10,4_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone10,5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (8 GSM): iPhone10,4_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (8 Plus GSM): iPhone10,5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Air China): iPad_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Air China): iPad_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.1_15B101_Restore.ipsw
11.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.1_15B101_Restore.ipsw
11.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.1_15B101_Restore.ipsw
11.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.1_15B101_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Air China): iPad_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Air China): iPad_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Air China): iPad_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Air China): iPad_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Air China): iPad_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Air China): iPad_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Air China): iPad_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Air China): iPad_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_7,5_iPad_7,6_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad 6 Cellular): iPad_7,5_iPad_7,6_11.3_15E218_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Air China): iPad_64bit_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.4 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Air China): iPad_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Air China): iPad_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
12.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Air China): iPad_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Air China): iPad_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Air China): iPad_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Pro 2018): iPad_Fall_2018_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPad Air China): iPad_64bit_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.3 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (iPad Air China): iPad_64bit_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_12.1.3_16D40_Restore.ipsw
12.1.3 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_12.1.3_16D40_Restore.ipsw
12.1.3 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_12.1.3_16D40_Restore.ipsw
12.1.3 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_12.1.3_16D40_Restore.ipsw
12.1.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_12.1.3_16D40_Restore.ipsw
12.1.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_12.1.3_16D40_Restore.ipsw
12.1.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_12.1.3_16D40_Restore.ipsw
12.1.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_12.1.3_16D40_Restore.ipsw
12.1.4 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPad Air China): iPad_64bit_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPad Air China): iPad_64bit_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (): iPad_Spring_2019_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (): iPad_Spring_2019_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (): iPad_Spring_2019_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (): iPad_Spring_2019_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.3 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPad Air China): iPad_64bit_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPad Air China): iPad_64bit_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
9.3.6 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.3.6_13G37_Restore.ipsw
9.3.6 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.3.6_13G37_Restore.ipsw
9.3.6 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.3.6_13G37_Restore.ipsw
9.3.6 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.3.6_13G37_Restore.ipsw
9.3.6 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.3.6_13G37_Restore.ipsw
10.3.4 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.3.4_14G61_Restore.ipsw
10.3.4 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.3.4_14G61_Restore.ipsw
12.4 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Air China): iPad_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPad Air China): iPad_64bit_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
12.4.2 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
12.4.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
12.4.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
12.4.2 (iPad Air China): iPad_64bit_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
12.4.2 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
12.4.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
12.4.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
12.4.2 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
12.5 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.5_16H20_Restore.ipsw
12.5 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.5_16H20_Restore.ipsw
12.5 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.5_16H20_Restore.ipsw
12.5 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.5_16H20_Restore.ipsw
12.5 (iPad Air China): iPad_64bit_12.5_16H20_Restore.ipsw
12.5 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.5_16H20_Restore.ipsw
12.5 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.5_16H20_Restore.ipsw
12.5 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.5_16H20_Restore.ipsw
12.5 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.5_16H20_Restore.ipsw
12.5.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.5.1_16H22_Restore.ipsw
12.5.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.5.1_16H22_Restore.ipsw
12.5.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.5.1_16H22_Restore.ipsw
12.5.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.5.1_16H22_Restore.ipsw
12.5.1 (iPad Air China): iPad_64bit_12.5.1_16H22_Restore.ipsw
12.5.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.5.1_16H22_Restore.ipsw
12.5.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.5.1_16H22_Restore.ipsw
12.5.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.5.1_16H22_Restore.ipsw
12.5.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.5.1_16H22_Restore.ipsw
13.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.3 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2.3 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.3 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_13.3_17C54_Restore.ipsw
12.4.5 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.4.5_16G161_Restore.ipsw
12.4.5 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.4.5_16G161_Restore.ipsw
12.4.5 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.4.5_16G161_Restore.ipsw
12.4.5 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.4.5_16G161_Restore.ipsw
12.4.5 (iPad Air China): iPad_64bit_12.4.5_16G161_Restore.ipsw
12.4.5 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.4.5_16G161_Restore.ipsw
12.4.5 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.4.5_16G161_Restore.ipsw
12.4.5 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.4.5_16G161_Restore.ipsw
12.4.5 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.4.5_16G161_Restore.ipsw
13.3.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.4 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (): iPad_Spring_2020_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (): iPad_Spring_2020_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (): iPad8,11,iPad8,12_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (): iPad8,11,iPad8,12_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Spring_2020_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Spring_2020_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad8,11,iPad8,12_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad8,11,iPad8,12_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.5 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Spring_2020_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Spring_2020_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad8,11,iPad8,12_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad8,11,iPad8,12_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Spring_2020_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Spring_2020_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad8,11,iPad8,12_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad8,11,iPad8,12_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.6 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Spring_2020_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Spring_2020_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad8,11,iPad8,12_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad8,11,iPad8,12_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Spring_2020_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Spring_2020_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad8,11,iPad8,12_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad8,11,iPad8,12_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.7 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Spring_2020_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Spring_2020_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad8,11,iPad8,12_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad8,11,iPad8,12_13.7_17H35_Restore.ipsw
14.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Spring_2020_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Spring_2020_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad8,11,iPad8,12_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad8,11,iPad8,12_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (iPad 8 Wi-Fi): iPad_Educational_2020_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (iPad 8 Cellular): iPad_Educational_2020_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (): iPad_Fall_2020_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Spring_2020_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Spring_2020_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad8,11,iPad8,12_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad8,11,iPad8,12_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (iPad 8 Wi-Fi): iPad_Educational_2020_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (iPad 8 Cellular): iPad_Educational_2020_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (iPad Air 4): iPad_Fall_2020_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Spring_2020_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Spring_2020_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad8,11,iPad8,12_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad8,11,iPad8,12_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (iPad 8 Wi-Fi): iPad_Educational_2020_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (iPad 8 Cellular): iPad_Educational_2020_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (iPad 8 Wi-Fi): iPad_Educational_2020_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (iPad 8 Cellular): iPad_Educational_2020_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.3 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.3 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.3 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.3 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.3 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.3 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.3 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.3 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.3 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.3 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.3 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.3 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.3 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.3 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.3 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.3 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.3 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.3 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.3 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.3 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.3 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.3 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.3 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.3 (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.3 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.3 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.3 (iPad 8 Wi-Fi): iPad_Educational_2020_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.3 (iPad 8 Cellular): iPad_Educational_2020_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.3 (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.3 (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_14.3_18C66_Restore.ipsw
14.4 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (iPad 8 Wi-Fi): iPad_Educational_2020_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (iPad 8 Cellular): iPad_Educational_2020_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (iPad 8 Wi-Fi): iPad_Educational_2020_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (iPad 8 Cellular): iPad_Educational_2020_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (iPad 8 Wi-Fi): iPad_Educational_2020_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (iPad 8 Cellular): iPad_Educational_2020_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.5 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (iPad 8 Wi-Fi): iPad_Educational_2020_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (iPad 8 Cellular): iPad_Educational_2020_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (): iPad_Spring_2021_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (): iPad_Spring_2021_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (): iPad_Spring_2021_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (): iPad_Spring_2021_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (): iPad13,10,iPad13,11,iPad13,8,iPad13,9_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (): iPad13,10,iPad13,11,iPad13,8,iPad13,9_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (): iPad13,10,iPad13,11,iPad13,8,iPad13,9_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (): iPad13,10,iPad13,11,iPad13,8,iPad13,9_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (iPad 8 Wi-Fi): iPad_Educational_2020_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (iPad 8 Cellular): iPad_Educational_2020_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (): iPad_Spring_2021_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (): iPad_Spring_2021_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (): iPad_Spring_2021_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (): iPad_Spring_2021_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (): iPad13,10,iPad13,11,iPad13,8,iPad13,9_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (): iPad13,10,iPad13,11,iPad13,8,iPad13,9_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (): iPad13,10,iPad13,11,iPad13,8,iPad13,9_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (): iPad13,10,iPad13,11,iPad13,8,iPad13,9_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.6 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (iPad 8 Wi-Fi): iPad_Educational_2020_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (iPad 8 Cellular): iPad_Educational_2020_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_14.6_18F72_Restore.ipsw
12.5.4 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.5.4_16H50_Restore.ipsw
12.5.4 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.5.4_16H50_Restore.ipsw
12.5.4 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.5.4_16H50_Restore.ipsw
12.5.4 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.5.4_16H50_Restore.ipsw
12.5.4 (iPad Air China): iPad_64bit_12.5.4_16H50_Restore.ipsw
12.5.4 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.5.4_16H50_Restore.ipsw
12.5.4 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.5.4_16H50_Restore.ipsw
12.5.4 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.5.4_16H50_Restore.ipsw
12.5.4 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.5.4_16H50_Restore.ipsw
14.7 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad 8 Wi-Fi): iPad_Educational_2020_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad 8 Cellular): iPad_Educational_2020_14.7_18G70_Restore.ipsw
14.7 (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_14.7_18G70_Restore.ipsw
14.7 (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad 8 Wi-Fi): iPad_Educational_2020_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad 8 Cellular): iPad_Educational_2020_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.8 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad 8 Wi-Fi): iPad_Educational_2020_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad 8 Cellular): iPad_Educational_2020_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.8_18H17_Restore.ipsw
15.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_15.0_19A346_Restore.ipsw
12.5.5 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.5.5_16H62_Restore.ipsw
12.5.5 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.5.5_16H62_Restore.ipsw
12.5.5 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.5.5_16H62_Restore.ipsw
12.5.5 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.5.5_16H62_Restore.ipsw
12.5.5 (iPad Air China): iPad_64bit_12.5.5_16H62_Restore.ipsw
12.5.5 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.5.5_16H62_Restore.ipsw
12.5.5 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.5.5_16H62_Restore.ipsw
12.5.5 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.5.5_16H62_Restore.ipsw
12.5.5 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.5.5_16H62_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_15.1_19B75_Restore.ipsw
15.1 (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.3 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.4 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Air 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2021_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (iPad Air 5 Cellular): iPad_Spring_2021_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Air 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2021_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (iPad Air 5 Cellular): iPad_Spring_2021_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.5 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Air 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2021_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (iPad Air 5 Cellular): iPad_Spring_2021_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.6 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Air 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2022_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (iPad Air 5 Cellular): iPad_Spring_2022_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Air 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2022_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (iPad Air 5 Cellular): iPad_Spring_2022_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
12.5.6 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.5.6_16H71_Restore.ipsw
12.5.6 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.5.6_16H71_Restore.ipsw
12.5.6 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.5.6_16H71_Restore.ipsw
12.5.6 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.5.6_16H71_Restore.ipsw
12.5.6 (iPad Air China): iPad_64bit_12.5.6_16H71_Restore.ipsw
12.5.6 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.5.6_16H71_Restore.ipsw
12.5.6 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.5.6_16H71_Restore.ipsw
12.5.6 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.5.6_16H71_Restore.ipsw
12.5.6 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.5.6_16H71_Restore.ipsw
15.7 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Air 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2022_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (iPad Air 5 Cellular): iPad_Spring_2022_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.7.1_19H117_Restore.ipsw
15.7.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.7.1_19H117_Restore.ipsw
15.7.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.7.1_19H117_Restore.ipsw
15.7.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.7.1_19H117_Restore.ipsw
15.7.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.7.2_19H218_Restore.ipsw
15.7.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.7.2_19H218_Restore.ipsw
15.7.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.7.2_19H218_Restore.ipsw
15.7.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.7.2_19H218_Restore.ipsw
15.7.3 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.7.3_19H307_Restore.ipsw
15.7.3 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.7.3_19H307_Restore.ipsw
15.7.3 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.7.3_19H307_Restore.ipsw
15.7.3 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.7.3_19H307_Restore.ipsw
15.7.4 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.7.4_19H321_Restore.ipsw
15.7.4 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.7.4_19H321_Restore.ipsw
15.7.4 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.7.4_19H321_Restore.ipsw
15.7.4 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.7.4_19H321_Restore.ipsw
15.7.5 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.7.5_19H332_Restore.ipsw
15.7.5 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.7.5_19H332_Restore.ipsw
15.7.5 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.7.5_19H332_Restore.ipsw
15.7.5 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.7.5_19H332_Restore.ipsw
15.7.6 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.7.6_19H349_Restore.ipsw
15.7.6 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.7.6_19H349_Restore.ipsw
15.7.6 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.7.6_19H349_Restore.ipsw
15.7.6 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.7.6_19H349_Restore.ipsw
15.7.7 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.7.7_19H357_Restore.ipsw
15.7.7 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.7.7_19H357_Restore.ipsw
15.7.7 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.7.7_19H357_Restore.ipsw
15.7.7 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.7.7_19H357_Restore.ipsw
15.7.8 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.7.8_19H364_Restore.ipsw
15.7.8 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.7.8_19H364_Restore.ipsw
15.7.8 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.7.8_19H364_Restore.ipsw
15.7.8 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.7.8_19H364_Restore.ipsw
15.7.9 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.7.9_19H365_Restore.ipsw
15.7.9 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.7.9_19H365_Restore.ipsw
15.7.9 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.7.9_19H365_Restore.ipsw
15.7.9 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.7.9_19H365_Restore.ipsw
15.8 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.8_19H370_Restore.ipsw
15.8 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.8_19H370_Restore.ipsw
15.8 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.8_19H370_Restore.ipsw
15.8 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.8_19H370_Restore.ipsw
15.8.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.8.2_19H384_Restore.ipsw
15.8.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.8.2_19H384_Restore.ipsw
15.8.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.8.2_19H384_Restore.ipsw
15.8.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.8.2_19H384_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Air 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2022_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Air 5 Cellular): iPad_Spring_2022_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad 10 Wi-Fi): iPad_Fall_2022_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad 10 Cellular): iPad_Fall_2022_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 4th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Pro 11 Cellular 4th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 6th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 6th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Air 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2022_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Air 5 Cellular): iPad_Spring_2022_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad 10 Wi-Fi): iPad_Fall_2022_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad 10 Cellular): iPad_Fall_2022_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Pro 11 Wi-Fi 4th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Pro 11 Cellular 4th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 6th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 6th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.3 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Air 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2022_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Air 5 Cellular): iPad_Spring_2022_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad 10 Wi-Fi): iPad_Fall_2022_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad 10 Cellular): iPad_Fall_2022_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Pro 11 Wi-Fi 4th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Pro 11 Cellular 4th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 6th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 6th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Air 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2022_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Air 5 Cellular): iPad_Spring_2022_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad 10 Wi-Fi): iPad_Fall_2022_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad 10 Cellular): iPad_Fall_2022_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 4th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Pro 11 Cellular 4th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 6th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 6th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.4 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Air 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2022_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Air 5 Cellular): iPad_Spring_2022_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad 10 Wi-Fi): iPad_Fall_2022_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad 10 Cellular): iPad_Fall_2022_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Pro 11 Wi-Fi 4th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Pro 11 Cellular 4th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 6th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4 (iPad Pro 12.9 Cellular 6th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.4_20E246_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Air 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2022_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Air 5 Cellular): iPad_Spring_2022_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad 10 Wi-Fi): iPad_Fall_2022_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad 10 Cellular): iPad_Fall_2022_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 4th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Pro 11 Cellular 4th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 6th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 6th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.5 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Air 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2022_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Air 5 Cellular): iPad_Spring_2022_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad 10 Wi-Fi): iPad_Fall_2022_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad 10 Cellular): iPad_Fall_2022_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Pro 11 Wi-Fi 4th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Pro 11 Cellular 4th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 6th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (iPad Pro 12.9 Cellular 6th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (iPad 5 Cellular):