Tên miền Quốc tế

.com Miễn phí 344.000 đ 249.000 đ
(Áp dụng năm đầu tiên)
344.000 đ 268.000 đ
.net Miễn phí 379.000 đ 349.000 đ
(Áp dụng năm đầu tiên)
379.000 đ 347.000 đ
.org Miễn phí 339.000 đ 250.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
339.000 đ 305.000 đ
.info Miễn phí 490.000 đ 88.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
490.000 đ 459.000 đ
.best Miễn phí 509.000 đ 509.000 đ  
.xyz Miễn phí 343.000 đ 59.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
343.000 đ 299.000 đ
.top Miễn phí 239.000 đ 50.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
239.000 đ 219.000 đ
.online Miễn phí 790.000 đ 49.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
790.000 đ 695.000 đ
.store Miễn phí 1.290.000 đ 79.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
1.290.000 đ 1.090.000 đ
.site Miễn phí 650.000 đ 49.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
650.000 đ 575.000 đ
.tech Miễn phí 1.182.000 đ 87.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
1.182.000 đ  
.fun Miễn phí 745.000 đ 47.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
745.000 đ  
.space Miễn phí 616.000 đ 49.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
616.000 đ  
.us Miễn phí 323.000 đ 323.000 đ 259.000 đ
.cc Miễn phí 273.000 đ 273.000 đ 273.000 đ
.biz Miễn phí 495.000 đ 495.000 đ Miễn phí
.asia Miễn phí 452.000 đ 380.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
452.000 đ 380.000 đ
.eu Miễn phí 270.000 đ 270.000 đ Không được phép transfer
.me Miễn phí 1.029.000 đ 1.029.000 đ 726.000 đ
.tel Miễn phí 319.000 đ 319.000 đ 301.000 đ
.ws Miễn phí 916.000 đ 916.000 đ 758.000 đ
.name Miễn phí 259.000 đ 259.000 đ 229.000 đ
.tv Miễn phí 765.000 đ 765.000 đ 765.000 đ
.mobi Miễn phí 589.000 đ 129.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
589.000 đ 589.000 đ
.bz Miễn phí 749.000 đ 749.000 đ 749.000 đ
.mn Miễn phí 1.639.000 đ 1.639.000 đ 1.297.000 đ
.in Miễn phí 346.000 đ 346.000 đ 279.000 đ
.co.uk Miễn phí 299.000 đ 299.000 đ 268.000 đ
.co Miễn phí 778.000 đ 778.000 đ Miễn phí
.ca Miễn phí 578.000 đ 578.000 đ 578.000 đ
.es Miễn phí 244.000 đ 244.000 đ 244.000 đ
.de Miễn phí 291.000 đ 291.000 đ 232.000 đ
.xxx Miễn phí 2.830.000 đ 3.369.000 đ 2.830.000 đ
.com.ru Miễn phí 141.000 đ 141.000 đ 141.000 đ
.pro Miễn phí 489.000 đ 89.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
489.000 đ 469.000 đ
.sx Miễn phí 1.190.000 đ 1.190.000 đ  
.pw Miễn phí 475.000 đ 475.000 đ 461.000 đ
.nl Miễn phí 388.000 đ 388.000 đ 313.000 đ
.in.net Miễn phí 271.000 đ 271.000 đ 238.000 đ
.la Miễn phí 1.167.000 đ 1.167.000 đ 968.000 đ
.solar Miễn phí 1.599.000 đ 1.599.000 đ 1.331.000 đ
.house Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.florist Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.coffee Miễn phí 1.023.000 đ 1.023.000 đ 847.000 đ
.marketing Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.farm Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.cool Miễn phí 1.023.000 đ 1.023.000 đ 847.000 đ
.watch Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.bargains Miễn phí 988.000 đ 818.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
988.000 đ 818.000 đ
.boutique Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.cheap Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.zone Miễn phí 1.023.000 đ 1.023.000 đ 847.000 đ
.works Miễn phí 1.023.000 đ 1.023.000 đ 847.000 đ
.domains Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.cab Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.computer Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.academy Miễn phí 1.023.000 đ 847.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
1.023.000 đ 847.000 đ
.builders Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.training Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.glass Miễn phí 1.599.000 đ 1.599.000 đ 1.331.000 đ
.camp Miễn phí 1.637.000 đ 1.363.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
1.637.000 đ 1.363.000 đ
.repair Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.codes Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ 1.203.000 đ
.viajes Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ 1.203.000 đ
.holiday Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ 1.203.000 đ
.expert Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ 1.203.000 đ
.limo Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ 1.203.000 đ
.international Miễn phí 508.000 đ 508.000 đ 497.000 đ
.company Miễn phí 351.000 đ 351.000 đ 294.000 đ
.systems Miễn phí 763.000 đ 763.000 đ 643.000 đ
.management Miễn phí 497.000 đ 497.000 đ 497.000 đ
.center Miễn phí 700.000 đ 576.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
700.000 đ 576.000 đ
.email Miễn phí 763.000 đ 763.000 đ 643.000 đ
.solutions Miễn phí 763.000 đ 763.000 đ 643.000 đ
.support Miễn phí 508.000 đ 508.000 đ 497.000 đ
.agency Miễn phí 508.000 đ 508.000 đ 497.000 đ
.education Miễn phí 508.000 đ 508.000 đ 497.000 đ
.institute Miễn phí 497.000 đ 497.000 đ 497.000 đ
.singles Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.bike Miễn phí 1.023.000 đ 847.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
1.023.000 đ 847.000 đ
.plumbing Miễn phí 1.599.000 đ 1.599.000 đ 1.331.000 đ
.guru Miễn phí 1.130.000 đ 1.130.000 đ 948.000 đ
.clothing Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.camera Miễn phí 1.599.000 đ 1.331.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
1.599.000 đ 1.331.000 đ
.estate Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.enterprises Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.construction Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.contractors Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.kitchen Miễn phí 1.599.000 đ 1.599.000 đ 1.331.000 đ
.land Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.ventures Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ 1.203.000 đ
.holdings Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ 1.203.000 đ
.diamonds Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ 1.203.000 đ
.voyage Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ 1.203.000 đ
.careers Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ 1.203.000 đ
.recipes Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ 1.203.000 đ
.club Miễn phí 576.000 đ 576.000 đ 484.000 đ
.buzz Miễn phí 1.187.000 đ 1.187.000 đ 985.000 đ
.equipment Miễn phí 497.000 đ 497.000 đ 497.000 đ
.gallery Miễn phí 497.000 đ 497.000 đ 497.000 đ
.graphics Miễn phí 497.000 đ 497.000 đ 497.000 đ
.lighting Miễn phí 497.000 đ 497.000 đ 497.000 đ
.photography Miễn phí 763.000 đ 763.000 đ 643.000 đ
.tips Miễn phí 763.000 đ 763.000 đ 643.000 đ
.today Miễn phí 763.000 đ 763.000 đ 643.000 đ
.technology Miễn phí 508.000 đ 508.000 đ 497.000 đ
.directory Miễn phí 497.000 đ 497.000 đ 497.000 đ
.photos Miễn phí 497.000 đ 497.000 đ 497.000 đ
.ninja Miễn phí 720.000 đ 720.000 đ 605.000 đ
.dance Miễn phí 735.000 đ 735.000 đ 605.000 đ
.democrat Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ 818.000 đ
.futbol Miễn phí 412.000 đ 412.000 đ 334.000 đ
.immobilien Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ 818.000 đ
.reviews Miễn phí 735.000 đ 735.000 đ 605.000 đ
.shoes Miễn phí 1.599.000 đ 1.599.000 đ 1.331.000 đ
.moda Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ 818.000 đ
.rest Miễn phí 791.000 đ 791.000 đ  
.bar Miễn phí 1.526.000 đ 1.526.000 đ  
.associates Miễn phí 1.023.000 đ 847.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
1.023.000 đ  
.media Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ  
.lease Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ  
.kaufen Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ  
.toys Miễn phí 1.599.000 đ 1.599.000 đ  
.town Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ  
.university Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ  
.uk Miễn phí 217.000 đ 217.000 đ 217.000 đ
.accountants Miễn phí 3.040.000 đ 2.542.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
3.040.000 đ 2.542.000 đ
.actor Miễn phí 1.205.000 đ 1.000.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
1.205.000 đ 1.000.000 đ
.attorney Miễn phí 1.671.000 đ 1.392.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
1.671.000 đ 1.392.000 đ
.audio Miễn phí 3.530.000 đ 3.844.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
4.576.000 đ 3.844.000 đ
.berlin Miễn phí 1.381.000 đ 1.660.000 đ 1.381.000 đ
.bharat Miễn phí 335.000 đ 335.000 đ 266.000 đ
.bid Miễn phí 919.000 đ 772.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
919.000 đ 772.000 đ
.blackfriday Miễn phí 4.576.000 đ 3.844.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
4.576.000 đ 3.844.000 đ
.blue Miễn phí 421.000 đ 421.000 đ 421.000 đ
.build Miễn phí 2.320.000 đ 1.936.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
2.320.000 đ 1.936.000 đ
.capetown Miễn phí 799.000 đ 658.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
799.000 đ 658.000 đ
.casa Miễn phí 395.000 đ 395.000 đ 320.000 đ
.christmas Miễn phí 1.983.000 đ 1.666.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
1.983.000 đ 1.666.000 đ
.click Miễn phí 325.000 đ 325.000 đ 274.000 đ
.cn Miễn phí 310.000 đ 310.000 đ 247.000 đ
.cn.com Miễn phí 926.000 đ 926.000 đ 926.000 đ
.co.com Miễn phí 636.000 đ 636.000 đ 636.000 đ
.co.de Miễn phí 373.000 đ 373.000 đ 301.000 đ
.com.de Miễn phí 158.000 đ 158.000 đ 143.000 đ
.consulting Miễn phí 1.130.000 đ 1.130.000 đ 948.000 đ
.cooking Miễn phí 951.000 đ 951.000 đ 787.000 đ
.country Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ 818.000 đ
.credit Miễn phí 3.112.000 đ 3.112.000 đ 2.602.000 đ
.creditcard Miễn phí 4.698.000 đ 4.698.000 đ 3.934.000 đ
.cricket Miễn phí 919.000 đ 919.000 đ 772.000 đ
.degree Miễn phí 1.421.000 đ 1.421.000 đ 1.181.000 đ
.dentist Miễn phí 1.671.000 đ 1.671.000 đ 1.392.000 đ
.desi Miễn phí 393.000 đ 393.000 đ 374.000 đ
.diet Miễn phí 4.576.000 đ 4.576.000 đ 3.844.000 đ
.durban Miễn phí 799.000 đ 799.000 đ 658.000 đ
.enegry        
.engineer Miễn phí 1.003.000 đ 1.003.000 đ 818.000 đ
.fashion Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ 818.000 đ
.fishing Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ 818.000 đ
.flowers Miễn phí 4.576.000 đ 4.576.000 đ 3.844.000 đ
.forsale Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ 818.000 đ
.garden Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ 818.000 đ
.gift Miễn phí 614.000 đ 614.000 đ 516.000 đ
.global Miễn phí 2.285.000 đ 2.285.000 đ 1.908.000 đ
.green Miễn phí 1.605.000 đ 1.605.000 đ 1.605.000 đ
.guitars Miễn phí 4.576.000 đ 4.576.000 đ 3.844.000 đ
.haus Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ 818.000 đ
.help Miễn phí 902.000 đ 902.000 đ 758.000 đ
.hiphop Miễn phí 4.576.000 đ 4.576.000 đ 3.844.000 đ
.horse Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ 818.000 đ
.host Miễn phí 1.983.000 đ 1.983.000 đ 1.983.000 đ
.hosting Miễn phí 13.727.000 đ 13.727.000 đ 11.531.000 đ
.ink Miễn phí 606.000 đ 606.000 đ 606.000 đ
.investments Miễn phí 3.078.000 đ 3.078.000 đ 2.573.000 đ
.jobs Miễn phí 3.294.000 đ 3.294.000 đ 3.249.000 đ
.joburg Miễn phí 799.000 đ 799.000 đ 658.000 đ
.juegos Miễn phí 13.727.000 đ 13.727.000 đ 11.531.000 đ
.kim Miễn phí 421.000 đ 421.000 đ 421.000 đ
.lawyer Miễn phí 1.671.000 đ 1.671.000 đ 1.392.000 đ
.link Miễn phí 325.000 đ 325.000 đ 274.000 đ
.loans Miễn phí 3.112.000 đ 3.112.000 đ 2.602.000 đ
.london Miễn phí 1.493.000 đ 1.493.000 đ 1.242.000 đ
.luxury Miễn phí 18.027.000 đ 18.027.000 đ 15.131.000 đ
.menu Miễn phí 1.167.000 đ 1.167.000 đ 968.000 đ
.mortgage Miễn phí 1.421.000 đ 1.421.000 đ 1.181.000 đ
.nyc Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ 818.000 đ
.ooo Miễn phí 633.000 đ 633.000 đ 621.000 đ
.party Miễn phí 919.000 đ 919.000 đ 772.000 đ
.pics Miễn phí 902.000 đ 902.000 đ 758.000 đ
.pictures Miễn phí 374.000 đ 374.000 đ 302.000 đ
.pink Miễn phí 421.000 đ 421.000 đ 421.000 đ
.press Miễn phí 1.495.000 đ 170.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
1.495.000 đ 1.478.000 đ
.property Miễn phí 4.576.000 đ 4.576.000 đ 3.844.000 đ
.pub Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ 818.000 đ
.quebec Miễn phí 1.095.000 đ 1.095.000 đ 908.000 đ
.red Miễn phí 421.000 đ 421.000 đ 421.000 đ
.rocks Miễn phí 498.000 đ 498.000 đ 418.000 đ
.rodeo Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ 818.000 đ
.sagathan Miễn phí 448.000 đ 448.000 đ 363.000 đ
.sc Miễn phí 2.882.000 đ 2.882.000 đ 2.882.000 đ
.science Miễn phí 772.000 đ 772.000 đ 772.000 đ
.sexy Miễn phí 118.850.000 đ 118.850.000 đ 99.834.000 đ
.shabaka Miễn phí 564.000 đ 564.000 đ 460.000 đ
.social Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ 818.000 đ
.software Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ 818.000 đ
.soy Miễn phí 879.000 đ 879.000 đ 726.000 đ
.surf Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ 818.000 đ
.tattoo Miễn phí 1.406.000 đ 1.406.000 đ 1.181.000 đ
.tires Miễn phí 3.112.000 đ 3.112.000 đ 2.602.000 đ
.tokyo Miễn phí 395.000 đ 395.000 đ 320.000 đ
.trade Miễn phí 772.000 đ 316.000 đ 278.000 đ
.uno Miễn phí 844.000 đ 844.000 đ 697.000 đ
.vc Miễn phí 1.168.000 đ 1.168.000 đ 980.000 đ
.vegas Miễn phí 1.816.000 đ 1.816.000 đ 1.513.000 đ
.vodka Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ 818.000 đ
.wang Miễn phí 309.000 đ 309.000 đ 263.000 đ
.webcam Miễn phí 772.000 đ 325.000 đ 772.000 đ
.website Miễn phí 602.000 đ 49.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
602.000 đ 440.000 đ
.wedding Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ 818.000 đ
.wiki Miễn phí 601.000 đ 601.000 đ 592.000 đ
.rest Miễn phí 791.000 đ 791.000 đ 781.000 đ
.sx Miễn phí 1.190.000 đ 1.190.000 đ 987.000 đ
.date Miễn phí 919.000 đ 919.000 đ  
.win Miễn phí 772.000 đ 316.000 đ  
.com.au Miễn phí 542.000 đ 542.000 đ  
.download Miễn phí 919.000 đ 919.000 đ  
.life Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ  
.shop Miễn phí 1.095.000 đ 1.095.000 đ 908.000 đ
.yoga Miễn phí 916.000 đ 916.000 đ  
.com.au Miễn phí 542.000 đ 542.000 đ  
.travel Miễn phí 2.915.000 đ 659.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
2.915.000 đ  
Tên miền Tiếng Việt .com Miễn phí 315.000 đ 239.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
315.000 đ  
Tên miền Tiếng Việt .net Miễn phí 376.000 đ 269.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
376.000 đ  
Tên miền Tiếng Việt .info Miễn phí 490.000 đ 490.000 đ  
.fr Miễn phí 310.000 đ 310.000 đ  
.run Miễn phí 497.000 đ 497.000 đ  
.sale Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ  
.sex Miễn phí 3.456.000 đ 2.979.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
3.456.000 đ  
.adult Miễn phí 2.830.000 đ 3.369.000 đ  
.adult Miễn phí 2.830.000 đ 3.369.000 đ  
.porn Miễn phí 3.369.000 đ 3.369.000 đ  
.photo Miễn phí 974.000 đ 974.000 đ  
.casino Miễn phí 4.626.000 đ 3.873.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
4.626.000 đ  
.it        
.cloud Miễn phí 576.000 đ 576.000 đ  
.world Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ  
.express Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ  
.vip Miễn phí 556.000 đ 556.000 đ 556.000 đ
.finance Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ  
.business Miễn phí 351.000 đ 351.000 đ  
.gifts Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ  
.coupons Miễn phí 1.565.000 đ 1.565.000 đ  
.taxi Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ  
.salon Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ  
.blog Miễn phí 655.000 đ 180.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
655.000 đ  
.art Miễn phí 285.000 đ 285.000 đ  
.report Miễn phí 497.000 đ 497.000 đ  
.news Miễn phí 864.000 đ 864.000 đ  
.vin Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ  
.live Miễn phí 864.000 đ 864.000 đ  
.page Miễn phí 1.671.000 đ 359.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
1.671.000 đ  
.dev Miễn phí 409.000 đ 409.000 đ  
.design Miễn phí 1.057.000 đ 1.057.000 đ  
.app Miễn phí 499.000 đ 499.000 đ  
.com.co Miễn phí 271.000 đ 271.000 đ  
.group Miễn phí 758.000 đ 758.000 đ  
.io Miễn phí 1.801.000 đ 1.801.000 đ  
.team Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ  
.vote Miễn phí 1.556.000 đ 1.556.000 đ  
.work Miễn phí 355.000 đ 355.000 đ  
.au Miễn phí 277.000 đ 277.000 đ  
.one Miễn phí 385.000 đ 385.000 đ  
.ph Miễn phí 1.735.000 đ 1.322.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
1.735.000 đ  
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây